Kardynał Stefan Wyszyński do małżonków i rodziców czyli droga kształtowania miłości małżeńskiej i rodzicielskiej

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
Rodzina ma podstawowe znaczenie w życiu każdego człowieka. Pełna i zjednoczona pozwala swym członkom być stabilnymi i dojrzałymi ludźmi przygotowanymi do zmierzenia się z trudnościami życia. W związku z powyższym należy na nowo pobudzić świadomość wielu, w tym młodzieży, narzeczonych, rodziców, formatorów, że przyszłość przechodzi przez rodzinę moralnie i duchowo silną, zdrową, zjednoczoną. Jak tego dokonać? Prezentowana publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie jak kształtować miłość małżeńską i rodzicielską? Tego trudu podjęli się studenci przygotowujący niniejszą publikację odejmującą zagadnienia miłości małżeńskiej, małżeństwa rozumianego jako sakrament Kościoła katolickiego, powołania do doskonałości i świętości, wychowania, odpowiedzialnego rodzicielstwa, roli matki i ojca w rodzinie, funkcji rodziny czy pasterskiej troski o małżeństwo i rodzinę. Zaprezentowane teksty zostały osadzone w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
The family is of fundamental importance in the life of every human being. Full and united, it allows its members to be stable and mature people prepared to face the difficulties of life. Therefore, it is necessary to reawaken the awareness of many, including young people, fiancées, parents, formers, that the future passes through a morally and spiritually strong, healthy, united family. How to accomplish this? The presented publication is an attempt to answer the question of how to shape marital and parental love? This effort was undertaken by the students preparing this publication subtracting the issues of marital love, marriage understood as a sacrament of the Catholic Church, vocation to perfection and holiness, upbringing, responsible parenthood, the role of mother and father in the family, the function of the family or pastoral care for marriage and family. The texts presented are embedded in the teaching of Cardinal Stefan Wyszynski.
Description
Wprowadzenie
Keywords
małżeństwo, rodzina, miłość, wychowanie, rodzicielstwo, marriage, familiy, love, upbringing, parenting
Citation
ISBN
978-83-8288-045-8