Current Challenges of Human Rights, Rule of Law and Democracy

Abstract
Książka składa się z trzech części, odzwierciedlających bogactwo tematyki podejmowanej przez młodych badaczy. Redakcja stara się przedstawić aktualne wyzwania stojące przed Europą oraz zintegrować środowisko młodych prawników w tej części Europy. Zebrany materiał jest podzielony na trzy sekcje, z których każda zawiera cztery artykuły naukowe dotyczące aktualnych wyzwań prawnych. Poszczególne części książki dotyczą odpowiednio praw człowieka, demokracji i rządów prawa, czyli trzech filarów Rady Europy. Aktualność zagadnień poruszanych w każdym artykule może zachęcać do wielokrotnego czytania. Wszystkie artykuły kończą się krótkimi streszczeniami i słowami kluczowymi. Tom składa się z dwunastu artykułów autorstwa piętnastu uczonych reprezentujących prestiżowe ośrodki naukowe zajmujące się pogłębionymi badaniami z zakresu prawa i praw człowieka. Autorami tekstów zawartych w tej książce są naukowcy i praktycy z dziesięciu ośrodków uniwersyteckich. Aktualne wyzwania poruszane w książce mają charakter globalny i transgraniczny, wymagają współpracy i zintegrowanego podejścia. Książka o charakterze naukowym adresowana jest do teoretyków i praktyków prawa oraz wszystkich zainteresowanych prawami człowieka i przedstawicielami nauk pokrewnych: socjologii, politologii, administracji i stosunków międzynarodowych.
The book consists of three parts, reflecting the richness of the subject undertaken by young researchers. The editors aim to present the current challenges faced by Europe and integrate the community of young lawyers in this part of Europe. The collected material is divided into three sections, each containing four scholarly papers addressing current challenges. The different parts of the book deal with human rights, democracy, and the rule of law, respectively, i.e., the pillars of the Council of Europe. The topicality of the issues addressed within each paper may encourage repeated reading. To make it easier, all papers are concluded with short summaries and keywords. The volume consists of twelve articles by fifteen scholars representing prestigious research centres involved in in-depth research on law and human rights. The authors of the texts included in this book are academics and practitioners from ten university centres. The current challenges addressed in the book are global and cross-border in nature, requiring collaboration and an integrated approach. The book, which has a scholarly nature, is addressed to law theoreticians and practitioners and all those interested in human rights and representatives of related sciences: sociology, political science, administration, and international relations.
Description
wprowadzenie
Keywords
Prawa człowieka, prawo, demokracja, rządy prawa, stosunki międzynarodowe, prawo konstytucyjne, COVID-19, Human rights, law, democracy, international relations, constitutional law
Citation
ISBN
978-38-8061-990-6
Creative Commons License