Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3321
Title: Difficulties in adjusting the forms of child care and education in Poland to fulfil the EU requirements
Other Titles: Trudności dostosowania form opieki i edukacji dzieci w Polsce do wymagań Unii Europejskiej
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: young child care; creches; preschool education; childcare workers; EU standards; opieka nad małymi dziećmi; żłobki; wychowanie przedszkolne; opiekunki do dzieci; normy UE
Issue Date: May-2022
Publisher: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
Citation: “Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 2022, Vol. 1 (116), s. 35-45
Abstract: Since Poland became a member of the European Union, the institutional forms of care of young and preschool children were aligned with the standards applied in the EU countries. This was necessary during the transition to a market economy as the number of young child care institutions was the smallest among the other EU states. Only children who were about to start school education were provided with one-year preparatory course in the existing preschool framework. Research Aim: The aim of the article is to discuss the methods of organization and management of nurseries and children's clubs, as well as the employment of daycare workers and nannies to care for children up to 3 years of age, as well as pre-school education facilities attended by children from the age of three until the beginning of school. Evidence-based Facts: The article discusses the corrective actions and their effects obtained within 10 years, since the first year of Poland's membership in the European Union. At that time, Poland was ranked last in the European Union in terms of the number of institutional forms of care for children under the age of three. It was similar in pre-school education – the promotion of pre-school education for children aged 3–5 was one of the lowest in the European Union at that time. In the first part of the article, presents the challenges of creating a system of forms of care for young children, in the second – complications related to the reorganization of preschool education. This review will provide readers with an insight into the areas of difficulty that must be overcome in the pursuit of better care and education for young and pre-school children. Summary: The paper provides justification and analysis of the pedagogical outcomes of implemented changes, as well as complete research documentation which includes data reflecting their effectiveness (evaluation). The article serves as source of reliable information to those who deal with educational policy issues, especially in the area of upbringing and educating young and preschool children.
Z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej przystąpiono do dostosowania instytucjonalnych form opieki nad małymi dziećmi i dziećmi w wieku przedszkolnym do standardów obowiązujących w krajach już należących do Unii Europejskiej. Było to konieczne, gdyż po zawirowaniach społeczno-ekonomicznych i przejściem na gospodarkę rynkową – Polska zajmowała ostatnie miejsce w krajach Unii Europejskiej pod względem liczby instytucjonalnych form opieki nad dziećmi poniżej trzeciego roku życia oraz dziećmi w młodszym wieku przedszkolnym. Jedynie dzieciom, które niebawem miały rozpocząć naukę w szkole, zapewniano roczne przygotowanie do szkoły w funkcjonujących formach wychowania przedszkolnego. Celem artykułu jest omówienie sposobów, organizacji i funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych oraz zatrudniania opiekunów dziennych i niań do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, jak również placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają dzieci od trzeciego roku życia do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej. Stan wiedzy: W artykule zostały omówione działania naprawcze oraz ich efekty uzyskane w ciągu 10 lat, licząc od pierwszego roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie Polska zajmowała ostatnie miejsce w krajach Unii Europejskiej pod względem liczby instytucjonalnych form opieki nad dziećmi poniżej trzeciego roku życia. Podobnie było w wychowaniu przedszkolnym – upowszechnienie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3–5 lat należało wówczas do najniższych w Unii Europejskiej. W pierwszej części artykułu przedstawiono trudy tworzenia systemu form opieki nad małymi dziećmi, w drugiej komplikacje dotyczące reorganizacji wychowania przedszkolnego. Przegląd ten umożliwi Czytelnikom wgląd w obszary trudności, które trzeba pokonać, dążąc do lepszej opieki i wychowania małych oraz przedszkolnych dzieci.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3321
DOI: 10.34866/gwxs-5y31
ISSN: 1507-6563
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara_Difficulties_in_adjusting_the_forms_of_child_care.pdf259,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons