Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3316
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHaładyj, Anna-
dc.date.accessioned2022-07-08T12:47:39Z-
dc.date.available2022-07-08T12:47:39Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citation"Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem", 2020, Vol. 12, nr 1, s. 76-96pl
dc.identifier.issn2080-1084-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/3316-
dc.description.abstractOceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) są narzędziem, które pozwala przewidywać środowiskowe skutki projektowanego rozwoju lub zagospodarowania. Nie ulega wątpliwości, że bazowym elementem EIA jest raport OOŚ: a skoro tak, to należy zadać pytanie o to, kto jest uprawniony do sporządzania raportu i jakie wiadomości specjalne winien posiadać autor (autorzy) raportu. Celem opracowania czynię prezentację ewolucji uprawnień wykonawców OOŚ od lat 70. do czasów współczesnych przedstawioną z perspektywy nauk prawnych. Wdrożenie znowelizowanej dyrektywy 2011/92 nastąpiło od 1 stycznia 2017 r. poprzez wprowadzenie formalnych kryteriów wykształcenia i (lub) doświadczenia dla wykonawców ocen, które zostały złagodzone nowelizacją z 19 lipca 2019 r. W opracowaniu stawiam tezę o istnieniu stałej tendencji obniżania wymagań wobec autorów raportów, czyniącą regulację krajową sprzeczną z duchem dyrektywy 2011/92. Metody badawcze stosowane w opracowaniu obejmują przede wszystkim metodę dogmatyczną, metodę wykładni zgodnej oraz – w mniejszym zakresie – metodę porównawczą i historyczną.pl
dc.description.abstractEnvironmental impact assessment (EIA) is a tool that allow predicting the environmental effects of a project. Undoubtedly, the basic element of the EIA is the EIA report: and if so, the question arises who is qualified to prepare the report. The purpose of the study is to present the evolution of the rights of EIA report experts from the 1970s to modern times, presented from the perspective of legal sciences. The implementation of the amended Directive 2011/92 took place from 1 January 2017 by introducing formal education criteria and/or experience for EIA experts, which were softened by the amendment of 19 July 2019. In the study, I put forward the thesis that there is a tendency in Polish legislation to lower the requirements for EIA experts, which makes national regulation contrary to the spirit of Directive 2011/92. Research methods used in the study include primarily the dogmatic approach, the method of consistent interpretation, and – to a lesser extent – the comparative and historical method.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Leona Koźmińskiegopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectraport OOŚpl
dc.subjectkompetentni ekspercipl
dc.subjectjakość OOŚpl
dc.subjectewolucja uprawnień ekspertów OOŚpl
dc.subjectEIA reportpl
dc.subjectcompetent expertspl
dc.subjecteffectiveness of EIA processpl
dc.subjectevolution of EIA experts’ qualificationspl
dc.titleCzy eksperci są nadal „kompetentni”? – refleksje na temat ewolucji przepisów dotyczących wykonawców raportów o oddziaływaniu na środowiskopl
dc.title.alternativeAre Polish EIA Experts Still “Competent”? Remarks on the Evolution of the Provisions Regarding Practitioners Involved in the Preparation of Environmental Impact Assessment Reportspl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.identifier.doi10.7206/kp.2080-1084.363-
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Haladyj_Anna_Czy_eksperci_sa_nadal_kompetentni.pdf791,55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons