Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3263
Title: Psychoedukacja studentek psychologii a podejmowanie zachowań zdrowotnych
Other Titles: Psychoeducation of Female Psychology Students and the Dynamics of Their Health Behaviour
Authors: Kulik, Agnieszka
Frańczyk, Ewelina
Keywords: zachowania zdrowotne; studentki; edukacja; badania; health behaviors; female students; education; research
Issue Date: 2021
Publisher: Wydawnictwo UMCS
Citation: "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia", 2021, Vol. 34, nr 2, s. 95-104
Abstract: Okres studiów to czas nowych zadań, zmiany stylu życia, w tym podejmowania zachowań ryzykownych. W związku z tym wprowadzono do programu kształcenia treści dotyczące zachowań zdrowotnych i opracowano szereg programów profilaktycznych dla studentów. Celem badań opisanych w niniejszym artykule była ewaluacja programu edukacji zdrowotnej prowadzonej w ramach podstawowego trybu kształcenia oraz określenie zmian w podejmowaniu zachowań zdrowotnych studentek. Założono, że wzrośnie ogólny indeks zachowań zdrowotnych w wyniku nasilenia zachowań prozdrowotnych i zmniejszenia zachowań antyzdrowotnych. Badaniami objęto studentki psychologii. Do oceny ogólnego nasilenia zachowań zdrowotnych i jego składowych (praktyki zdrowotne, zachowania profilaktyczne, prawidłowe nawyki żywieniowe, pozytywne nastawienie psychiczne) użyto Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ) Juczyńskiego oraz ankiety personalnej. Badanie składało się z dwóch pomiarów. Pierwszy przeprowadzono na grupie 98 studentek (w wieku 19–23 lat) pierwszego roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich, a drugi – po upływie czterech lat na tej samej grupie studentów. W wyniku obu etapów pozyskano 58 kompletnych zestawów badań. Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić brak różnic pomiędzy dwoma pomiarami w odniesieniu do ogólnego poziomu zachowań zdrowotnych i jego składowych.
The period of studies is a time of new tasks, lifestyle changes, including taking up risky behaviors. As a result, health behaviours related content has been introduced into the curriculum and a number of student prevention programs have been developed. The aim of the research described in this article was to evaluate the health education program conducted as part of the basic education mode and to identify changes in taking up of female students’ health behavior. It was assumed that the overall index of health behavior would increase by increasing pro-health behavior and reducing anti-health behavior. Psychology female students were included in the research. The Health Behavior Inventory (IZZ) by Juczyński and the personal survey were used to assess the overall severity of health behaviors and its components (health practices, preventive behaviors, correct eating habits, positive mental attitude). The study consisted of two measurements. The first of them was carried out on a group of 98 first-year female students (aged 19–23) of full-time long-cycle master’s degree programme, and the second one was conducted four years later on the same group of students. As a result of both measurements, 58 complete research sets were obtained. The conducted analyzes allow to state no differences between the two measurements with regard to the general level of health-related behaviors and its components.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3263
DOI: 10.17951/j.2021.34.2.95-104
ISSN: 0867-2040
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulik_Agnieszka_Franczyk_Ewelina_Psychoedukacja_studentek_psychologii.pdf605,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons