Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3252
Title: Ekspresja emocji a subiektywny stan zdrowia. Regulacyjna rola oceny kontrolnej u kobiet
Other Titles: Expression of emotions and subjective state of health. The regulatory role of control assessment
Authors: Kulik, Agnieszka
Kajka, Natalia
Keywords: zdrowie; gniew; poczucie winy; kobieta; poczucie własnej wartości; health; anger; guilt; self-esteem; female
Issue Date: 2016
Publisher: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
Citation: "Seminare. Poszukiwania naukowe", 2016, T. 37, nr 1, s. 67-80
Abstract: W literaturze psychologicznej nie ma konsensusu w ocenie roli negatywnych emocji dla zdrowia/choroby. Również rola poczucia własnej wartości czy poczucia winy nie jest jednoznaczna w tym procesie. Celem prezentowanych badań jest odpowiedź na pytanie: Kiedy i jaka ekspresja gniewu jest korzystna dla zdrowia (dobrego samopoczucia) oraz jaką rolę pełni w tym procesie ocena kontrolna. Zbadano subiektywną ocenę zdrowia (SOZ), nasilenie i kierunek ekspresji gniewu (SEG), poczucie winy (KPW), poczucie własnej wartości (SES). Przeanalizowano wyniki 141 kobiet w wieku 20-24 lat. Stwierdzono, że 1) ekspresja gniewu może mieć pozytywne znaczenie dla zdrowia, jeśli jest zaangażowana w osiąganie celów, 2) gniew zewnętrzny jest prozdrowotny jeśli wiąże się z sytuacyjnym poczuciem winy, 3) gniew wewnętrzny ma charakter prozdrowotny jeśli nie wiąże się z poczuciem winy.
There is no consensus in the psychological literature regarding assessment of the impact that negative emotions exert on health / disease. It is neither clearly defined what role is played by the sense of self-esteem or guilt in this process. The aim of this study is to answer the question: When and how expression of anger is beneficial to health (well-being) and what is the role of control assessment. Subjective health assessment (SHA), intensity and direction of anger expression (AES), guilt (SEC), self-esteem (SES) have been analyzed together with the results in 141 women aged 20-24 years. It has been found out that 1) expression of anger may have positive health implications if it is involved in achieving goals, 2) externally expressed anger benefits health if it is associated with situational guilt, 3) internal anger benefits health if it is not associated with the sense of guilt.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3252
DOI: 10.21852/sem.2016.1.06
ISSN: 1232-8766
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulik_Agnieszka_Kajka_Natalia_Ekspresja_emocji_a_subiektywny_stan_zdrowia.pdf641,87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons