Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3250
Title: Kulturowe uwarunkowania zespołów medycznie niewyjaśnianych na przykładzie przewlekłego zmęczenia
Other Titles: Cultural factors of medical unexplained syndrome on the example of chronic fatigue
Authors: Kulik, Agnieszka
Keywords: zmęczenie przewlekłe; zespoły medycznie niewyjaśniane; czynniki kulturowe; chronic fatigue; medically unexplained syndromes; cultural factors
Issue Date: 2013
Publisher: Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej
Citation: "Sztuka Leczenia", 2013, T. 26, nr 1-2, s. 33-40
Abstract: Zespoły medycznie niewyjaśniane stwarzają wiele problemów badaczom i praktykom. Trudności te wiążą się z koncepcją zespołów, możliwościami diagnostycznymi, doborem skutecznych środków zaradczych. Są również źródłem dodatkowego cierpienia dla pacjentów ze względu na trywializację objawów, trudności w komunikacji z lekarzem i stygmatyzację w społeczeństwie. Czynniki te spowodowały zainteresowanie kontekstem kulturowym występowania zespołów medycznie niewyjaśnianych. Przewlekłe zmęczenie jest zasadniczym objawem zespołu przewlekłego zmęczenia, zaliczanego do kategorii zespołów medycznie niewyjaśnianych. Celem pracy jest pokazanie cech charakterystycznych przewlekłego zmęczenia jako zespołu medycznie niewyjaśnianego ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych.
Symptoms medically unexplained cause many problems to researchers and practitioners. These difficulties are related to the concept of symptom, diagnostic possibilities, selection of effective remedies. There are also a source of additional suffering for patients because of the trivialization of symptoms, the difficulty of communication with your doctor and stigmatization in society. These factors have led to interest in the cultural context of occurrence of medically unexplained syndromes. Chronic fatigue is a major symptom of chronic fatigue syndrome, belonging to the category of medically unexplained syndromes. The aim of this study is to show the characteristics of chronic fatigue syndrome as medically unexplained syndrome, with particular regard to culture.
Description: ORCID: 0000-0002-1643-4159
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3250
ISSN: 1234-7175
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulik_Agnieszka_Kulturowe_uwarunkowania_zespolow_medycznie_niewyjasnianych.pdf191,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons