Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3249
Title: Zespoły medycznie niewyjaśniane – poszukiwanie wspólnych uwarunkowań na przykładzie PMS i CFS
Other Titles: Medically unexplained syndromes – looking for common reasons on the example of PMS and CFS
Authors: Kulik, Agnieszka
Smotrycka, Aleksandra
Keywords: objawy medycznie niewyjaśniane; kobieta; neurotyczność; negatywna emocjonalność; medically unexplained symptoms; woman; neuroticism; negative emotionality
Issue Date: 2016
Publisher: Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej
Citation: "Sztuka Leczenia", 2016, T. 31, nr 1, s. 55-64
Abstract: Według literatury przedmiotu, około 15% pacjentów lekarzy pierwszego kontaktu i około 50% pacjentów chorych przewlekle doświadcza uporczywych objawów fizycznych, które nie mają uzasadnienia medycznego, są często związane z wysokim poziomem dystresu, ograniczoną sprawnością, zużyciem zasobów zdrowia. Każdy zespół objawów ma właściwe dla siebie cechy diagnostyczne i definicję operacyjną. Obserwuje się zjawisko współwystępowania syndromów. Ok. 96% pacjentów ma równocześnie kilka diagnoz różnych syndromów. Jedną z hipotez wyjaśniających jest założenie o istnieniu jednego wspólnego latentnego czynnika. Weryfikacji tego założenia dokonano w oparciu o badania nad zespołem napięcia przedmiesiączkowego (PMS) i przewlekłego zmęczenia (CFS). Celem prezentowanych badań jest określenie związków między wybranymi zespołami objawów oraz ich uwarunkowań w paradygmacie biopsychospołecznym. 149 kobiet w wieku 18–27 przebadano następującymi kwestionariuszami: PSST (zespół napięcia przedmiesiączkowego), CFSQ (przewlekłe zmęczenie), NEO-FFI (osobowość), PTS (temperament), TPI (emocje negatywne), KAS (aprobata społeczna). Przyjęty model zmiennych wyjaśnia: 1. w PMS 28,4% zmienności wyników, przy czym najistotniejsze są: neurotyczność (β = 0,300) i emocje negatywne (β = 0,270); 2. w CFS 55% zmienności wyników, przy czym najistotniejsze są: emocje negatywne (β = 0,398) i neurotyczność (β = 0,394). Wśród uwarunkowań biopsychospołecznych najistotniejsze znaczenia ma nasilenie neurotyczności i negatywna emocjonalność.
According to literature, approximately 15% of general practice doctor’s patients and 50% of patients with chronic disease experience persistent physical symptoms, which do not have medical reasons. That symptoms are often associated with high levels of distress, limited efficiency and consumption of health resources. Each set of symptoms has particular diagnostic features and own operational definition. However, there is a phenomenon of combination of different syndromes. Approximately 96% of patients have several concurrent diagnoses of different syndromes at the same time. One of the explicative hypotheses is the premise that there is a latent factor common for all medically unexplained syndromes. The verification of the assumption about latent factor was based on studies of premenstrual syndrome (PMS) and chronic fatigue (CFS). The aim of this study is to determine the relationship between selected sets of symptoms and their conditions in the biopsychosocial paradigm. 149 young women (aged 18–27 years) were examined following questionnaires: PSST (premenstrual syndrome), CFSQ (chronic fatigue), NEO-FFI (personality), PTS (temperament), TPI (negative emotions), KAS (social approval). The adopted model explaining variables: 1. the PMS 28,4% of the variability of results, the most important are: neuroticism (β = 0,300) and negative emotions (β = 0,270); 2. in CFS 55% of the variability of results, the most important are: negative emotions (β = 0,398) and neuroticism (β = 0,394). Among biopsychosocial determinants, the most important is the severity of neuroticism and negative emotionality.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3249
ISSN: 1234-7175
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulik_Agnieszka_Smotrycka_Aleksandra_Zespoly_medycznie_niewyjasniane.pdf86,1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons