Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3057
Title: Програма дошкільного навчання відповідно до педагогічної концепції блж. Едмунда Бояновського
Other Titles: Preschool education programme based on the pedagogical conception by Bl. Edmund Bojanowski
Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
Authors: Opiela, Maria Loyola
Kaput, Małgorzata
Piekarz, Edyta
Kornobis, Agnieszka
Zymróz, Zofia
Chudzik, Stanisława
Keywords: дитина, вчитель, батьки, програма, oхоронка, дошкільна освіта, викладання, концепція Едмунда Бояновського;; child, teacher, parents, programme, ochronka, care, preschool education, teaching, Edmund Bojanowski's conception;; dziecko, nauczyciel, rodzice, program, ochronka, opieka, wychowanie przedszkolne, nauczanie, koncepcja Edmunda Bojanowskiego
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo Werset
Abstract: Метою Програми дошкільного навчання відповідно до педагогічної концепції блж. Е. Бояновського є інтегральна освіта і всебічний розвиток дитини відповідно до християнської системи цінностей та її поширення поміж вихователями, для яких цілі навчання збігаються з цією програмою. Програма дошкільного навчання ‒ як повний опис навчально-виховних завдань ‒ зорієнтована на особистість дитини з урахуванням її індивідуальності, специфіки розвитку, потреб у догляді та усієї історії її соціально-культурного досвіду. Її невід’ємною частиною є навчальна, виховна і доглядова праця вчителя. Навчально-виховні та опікунські теми до кожної сфери спираються на конкретні завдання. Програма може бути реалізована як провідна або допоміжна в різних типах дитячих садків, центрів по догляду за дітьми та у вихованні дітей вдома з урахуванням потреб та можливостей розвитку дитини.
The objective of the Preschool education programme based on the pedagogical conception of Bl. Edmund Bojanowski is the integral upbringing, education and comprehensive development of the child, anchored in the Christian system of values. A corollary objective is to make the Programme available to teachers who subscribe to its underlying assumptions and objectives. As a complete description of the educational and didactic tasks the Programme is oriented on a child as a person, taking into account his/her individuality, specificity of development, care needs and the whole social and cultural background. The Programme integrates the educational, caring and didactic efforts of the teacher. The educational, upbringing and care-related content for each area of child development was developed based on specific pedagogical objectives. The Programme is complemented with an essential component – the procedures of its evaluation. The Programme also covers a section devoted to work with the family. It constitutes a proposal of permanent cooperation and mutual exchange of values and experiences, supporting the process of integral development, education and care for the child.
Celem Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego jest integralne wychowanie i pełny rozwój dziecka, w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości oraz jego udostępnienie dla nauczycieli, dla których cele wychowania są zbieżne z niniejszym programem. Jako pełny opis zadań wychowawczych i dydaktycznych program ten jest zorientowany na osobę dziecka z uwzględnieniem jego indywidualności, specyfiki rozwoju, potrzeb opiekuńczych i całej dotychczasowej historii jego doświadczeń społeczno-kulturowych. Integralną częścią programu jest praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna nauczyciela. Treści wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze do poszczególnych obszarów rozwoju dziecka zostały opracowane na podstawie szczegółowych celów. Program można realizować jako wiodący lub wspomagający w różnego typu przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w edukacji domowej, uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka.
Description: Wersja elektroniczna / електронний варіант
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3057
ISBN: 978-83-67064-38-5
Appears in Collections:Materiały dydaktyczne (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Програма дошкільного навчання відповідно до педагогічної концепції блж. Едмунда Бояновського.pdf774.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Програма дошкільного навчання відповідно до педагогічної концепції блж. Едмунда Бояновського_rozkl.pdf652.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons