Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3043
Title: Bliźnięta i wieloraczki w pre- i perinatalnym okresie rozwoju
Authors: Kornas-Biela, Dorota
Issue Date: 2010
Publisher: Oficyna Wydawnicza Impuls
Citation: Rozwój bliźniąt w ciągu życia. Aspekty biopsychologiczne, red. T. Rostowska, B. Pastwa-Wojclechowska, Kraków 2010, s. 65-99
Abstract: W ciągu ostatnich 20 lat dramatycznie wzrosła liczba ciąż i porodów mnogich. Przyczyną tego jest zarówno starszy wiek kobiet rodzących dzieci, jak i radzenie sobie z niepłodnością poprzez hormonalną stymulację owulacji oraz użycie procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Ciąża i poród w sytuacji bliźniąt i wieloraczków zagrożone są niepowodzeniami, a same dzieci narażone są na zaburzenia funkcji rozwojowych (np. mowy), zdrowia fizycznego i psychicznego oraz na śmierć. Chociaż rośnie liczba urodzeń bliźniaków i wieloraczków, dostępna w Polsce literatura psychologiczna na ich temat jest bardzo uboga. Różne ośrodki naukowe zajmujące się problemem ciąż mnogich koncentrują się głównie na aspektach medycznych, natomiast przedmiotem psychologicznych badań było dotychczas głównie ustalenie stopnia wpływu dziedziczności na funkcjonowanie człowieka (rozstrzygnięcie znanego problemu: czy ważniejsze są geny, czy środowisko?). Obecnie zmieniają się strategie badań nad bliźniakami, uwzględnia się zróżnicowane oddziaływanie tego samego środowiska łonowego na każdego z nich -to samo środowisko prenatalne nie jest dla każdego z nich tym samym (stąd różnice nawet między bliźniakami jednozygotycznymi rozwijającymi się w jednym worku owodniowym). Dla rodziców dzieci z ciąż mnogich pomocne są struktury pozanaukowe (organizacje, fundacje, kluby, grupy wsparcia, samopomocowe), które koncentrują się na różnych aspektach bliźniactwa. W niniejszym tekście zarysowano zagadnienie postaw wobec bliźniąt w perspektywie historycznej i kulturowej, ale główną uwagę poświęcono problemom psychologicznym związanym z pre- i perinatalnym rozwojem dzieci. Omówiono więc psychiczne aspekty rozwoju prenatalnego bliźniąt i wieloraczków, przeżycia rodziców po otrzymaniu diagnozy ciąży mnogiej, trudności związane z kształtowaniem się więzi z dziećmi (z każdym z bliźniąt) przed i po urodzeniu, doświadczenia rodziców związane z samoistną śmiercią pre- łub perinatalną jednego z bliźniąt, z selektywną aborcją jednego z nich z powodu obciążenia wadą wrodzoną lub z redukcją nadliczbowych embrionów, lub płodów. Wysunięto kilka uwag na temat psychicznych skutków śmierci jednego z bliźniaków dla tego, który przeżył (np. zespół ocaleńca z aborcji). Omówiono również rolę wsparcia społecznego oraz możliwe działania pomocne, zwłaszcza po urodzeniu dzieci zagrożonych pod względem zdrowotnym (możliwe do zastosowania np. w trakcie hospitalizacji).
In the last 20 years, there has been a dramatic increase in multiple births. This increase in multiple gestations is partly due to assisted reproductive technologies and ovulation induction agents, and partly due to the increased age of reproduction in women. Multiple gestations are associated with an increased frequency of gestation and birth complications, higher perinatal morbidity and mortality, and distortions in the physical and emotional development of children. Although the number of multiple births has dramatically increased, there is insufficient literature on the psychological aspects of having twins and multiples. Various academic centers dealing with multiple pregnancies focus on the medical aspects, while psychological research has to date mainly concentrated on determining the impact of inheritance on the functioning of the human being, in order to recognize the complex interplay between the biological and social aspect in the formation of a human personality. In the context of the recently changing strategies in research on twins, it is understood that monozygotic twins, who are usually assumed to have identical genetic and environmental conditions, are not identical, as the same prenatal environment does not affect each twin in the same way (thus, the differences between them). Various non-academic bodies (organisations, foundations, clubs, support and self-help groups) offer assistance to parents with children from multiple pregnancies and focus on different issues concerning twins. The present paper also addresses the subject of the attitudes towards twins from a historical and cultural perspective, as well as on the health risks connected with multiple pregnancy, delivery and the adaptation of the newborn babies. Special attention is given to the analysis of major psychological problems related to multiple pregnancies. Among them are psychological aspects of the prenatal development of twins and multiples, the emotional experiences of parents after receiving the diagnosis of a multiple pregnancy, problems related to establishing bonds with the children before and after they are born, experiences of parents connected to the pre- or perinatal natural death of one of the twins, selective abortion of one of the twins due to a genetic defect or the reduction of supernumerary embrios or fetuses. A comment is made concerning the psychological effects of the death of one of the twins for the twin who survives (e.g. post-abortion survivor syndrome). Finally, the question of possible assistance is discussed, especially with regard to helping when children are born with a health risk.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3043
ISBN: 978-83-7587-489-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kornas-Biela_Dorota_Bliznieta_i_wieloraczki_w_pre_i_perinatalnym_okresie_rozwoju.pdf3.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.