Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/289
Tytuł: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)
Tytuły równoległe: Systemic forms of regulation of relations between the state and religious organizations (art. 25, paragraph. 4 -5 of the Constitution)
Autorzy: Stanisz, Piotr
Pietrzak, Michał
Ordon, Marta
Mojak, Ryszard
Góralski, Wojciech
Krajczyński, Jan
Ryguła, Piotr
Kosek, Mirosław
Leszczyński, Paweł A.
Radajewski, Mariusz
Ignaciuk, Ewa
Piszcz-Czapla, Monika
Czohara, Andrzej
Walencik, Dariusz
Zieliński, Tadeusz J.
Sobczyk, Paweł
Olszówka, Marcin
Mezglewski, Artur
Borecki, Paweł
Brzozowski, Wojciech
Krukowski, Józef
Rakoczy, Bartosz
Zawiślak, Michał
Tunia, Anna
Rakoczy, Tomasz
Bielak, Patrycja Katarzyna
Maślankowski, Jeremi Szczęsny
Stanisz, Piotr (red.)
Ordon, Marta (red.)
Słowa kluczowe: Kościół katolicki; związki wyznaniowe; kościoły i inne związki wyznaniowe; konkordat; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; relacje państwo-Kościół; związki religijne; religious communities; religious associations; State–Church relations; Catholic Church
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo KUL
Źródło: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013.
Abstrakt: Do najważniejszych unormowań prawno-wyznaniowych Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. należą niewątpliwie te, które dotyczą form regulacji stosunków między Rzecząpospolitą Polską a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Zgodnie z wolą ustrojodawcy relacje te mają być określane w trybie układowym. W odniesieniu do Kościoła Katolickiego zdecydowano o zastosowaniu umowy międzynarodowej, zawartej ze Stolicą Apostolską (art. 25 ust. 4). Ponadto postanowiono, że „stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami” (art. 25 ust. 5). Niniejsza publikacja stanowi głos w dyskusji dotyczącej zarówno teoretycznego znaczenia, jak i praktycznych implikacji art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP.
Opis: Już od niemal 15 lat podstawowe zasady polskiego prawa wyznaniowego określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Do jej najważniejszych unormowań prawno-wyznaniowych należą niewątpliwie te, które dotyczą form regulacji stosunków między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Zgodnie z wolą ustrojodawcy relacje te mają być określane w trybie układowym. W odniesieniu do Kościoła Katolickiego zdecydowano o zastosowaniu umowy międzynarodowej, zawartej ze Stolicą Apostolską (art. 25 ust. 4). Natomiast definiując sposób regulacji stosunków między Rzecząpospolitą Polską a innymi związkami wyznaniowymi postanowiono, że stosunki te mają być określane przez ustawy „uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami” (art. 25 ust. 5). Właściwie nie kwestionuje się dziś doniosłości przywołanych unormowań konstytucyjnych. Wciąż trwają jednak dyskusje dotyczące zarówno ich teoretycznego znaczenia, jak i praktycznych implikacji, a wypowiadane opinie są często bardzo rozbieżne. Trudno mieć wątpliwości, że jest to jedna z podstawowych przyczyn zatrzymania procesu indywidualnego regulowania sytuacji prawnej kolejnych związków wyznaniowych. Po 1997 r. – pomimo uzasadnionych żądań przedstawicieli wielu grup religijnych oraz kilkukrotnego podejmowania stosowanych prac – nie uchwalono żadnej ustawy, która całościowo regulowałaby stosunki między państwem z którymkolwiek ze związków wyznaniowych. Do powstania dodatkowych wątpliwości przyczyniły się natomiast zmiany, jakich – bez odwoływania się do formalnych umów – dokonano w ostatnich latach w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego. Dostrzegając potrzebę pogłębienia refleksji nad znaczeniem i konsekwencjami art. 25 ust. 4-5 naszej Konstytucji, Katedra Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zorganizowały konferencję naukową pt. Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), która odbyła się w Lublinie w dniach 9-10 grudnia 2011 r. Pokłosiem tej konferencji jest niniejsze opracowanie. Struktura publikacji odzwierciedla porządek przeprowadzonych obrad i jest wyrazem dążenia do kompleksowego przeanalizowania wszystkich aspektów podjętej problematyki w szerszym kontekście historycznym oraz prawnoporównawczym. Zgodnie z tymi założeniami, dwie pierwsze części pracy zostaną poświęcone odpowiednio genezie art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP oraz wykorzystywaniu metod układowych w procesie określania statusu związków wyznaniowych w innych państwach. Natomiast w kolejnych czterech częściach zostaną zebrane opracowania dotyczące poszczególnych aspektów problematyki wykładni i realizacji obowiązujących dziś w Polsce unormowań konstytucyjnych, które stanowią o obowiązku układowego regulowania stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi. Po przedstawieniu dotychczasowych prac nad realizacją art. 25 ust. 5 ustawy zasadniczej uwaga zostanie skoncentrowana na umowie oraz na ustawie, o których mowa w tym przepisie konstytucyjnym (części III-V). Z kolei opracowania zebrane w części VI będą się odnosić do specyficznych problemów związanych z realizacją obowiązku układowego regulowania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim. W części VII zostaną zamieszczone głosy w dyskusji, które zostały nadesłane przez uczestników konferencji. Całość uzupełni bibliografia najważniejszych prac dotyczących art. 25 ust. 4-5 aktualnie obowiązującej, polskiej ustawy zasadniczej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/289
ISBN: 978-83-7702-782-0
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPPKiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stanisz, Ordon, Ukladowe_formy_regulacji_stosunkow_miedzy_panstwem_a_związkami_wyznaniowymi_(art._25_ust._4-5_Konstytucji_RP).pdfcałość książki3,06 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons