Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2449
Title: Koncept advocatus fisci. Uwagi na marginesie książki Bronisława W. Sitka „Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa”
Other Titles: A concept of advocatus fisci. A Few Remarks on Bronisław W. Sitek’s Book ”Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa”
Концепт advocatus fisci. Комментарии в контексте книги Бронислава В. Ситека «Избранные системы правовой и институциональной защиты прав и интересов государства»
Authors: Dębiński, Antoni
Keywords: ochrona interesów państwa; ochrona praw; interes publiczny; protection of the interests of the state; protection of rights; public interest; защита государственных интересов; защита прав; общественный интерес
Issue Date: 2021
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2021, nr 2, s. 339-348
Abstract: Artykuł ma celu analizę monografii Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa autorstwa Bronisława Włodzimierza Sitka, wydaną w 2020 r. przez Wydawnictwo Difin. Praca ta, obok wstępu i wniosków końcowych, składa się z ośmiu rozdziałów, z których pierwszy poświęcony jest rozwiązaniom wprowadzonym w czasach Imperium Romanum. Kolejne rozdziały stanowią omówienie wybranych systemów ochrony państwa, tj. polskiego, austriackiego, włoskiego, hiszpańskiego, szwajcarskiego, niemieckiego oraz USA, z równoczesnym omówieniem ich historycznego rozwoju. Analizowana monografia oceniona została jako przydatna dla osób zainteresowanych zagadnieniami łączącymi się z rzymską paremią Salus rei publicae suprema lex esto.
The aim of the article is to analyse a monographic study entitled Selected Systems of Legaland Institutional Protection of Rights and of the Interests of the State, written by Bronisław Włodzimierz Sitek and published by the Difin publishing house in 2020. Apart from the introduction and conclusion, the work consists of eight chapters, out of which the first one is devoted to the solutions implemented in the times of the Imperium Romanum. Subsequent chapters provide analysis on the selected systems of protecting the state, with regard to Poland, Austria, Italy, Spain, Switzerland, Germany, and the USA. Simultaneously, the historical development of said systems are also discussed. The analysed monographic study has been deemed useful for people interested in issues related to the maxim of Roman law Salus rei publicae suprema lex esto (The safety of the state is the supreme law).
Целью статьи является анализ монографии Избранные системы правовой и институциональной защиты прав и интересов государства Бронислава Влодзимежа Ситека, опубликованной в 2020 году издательством »Difin«. Эта работа, помимо введения и заключительных выводов, состоит из восьми глав, первая из которых посвящена решениям, введенным во времена Imperium Romanum. В последующих главах рассматриваются отдельные системы государственной защиты – польская, австрийская, итальянская, испанская, швейцарская, немецкая и американская, с одновременным обсуждением их исторического развития. Анализируемая монография была оценена как полезная для тех, кто интересуется вопросами, связанными с римской паремией Salus rei publicae suprema lex esto.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2449
DOI: 10.31743/sp.12368
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPPKiA)
Studia Prawnicze KUL, 2021, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Debinski_Antoni_Koncept_advocatus_fisci_Uwagi_na_marginesie_ksiazki_Bronisłlwa_W_Sitka_Wybrane_systemy_prawnej_i_instytucjonalnej_ochrony_praw_i_interesow_panstwa.pdf126,74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons