Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2431
Title: Nauka administracji jako subdyscyplina łącząca nauki prawne i nauki o zarządzaniu
Other Titles: The study of administration as a sub-discipline combining legal and management sciences
Наука управления как одна из субдисциплин, объединяющая в себе юридические и управленческие науки
Authors: Wrzosek, Stanisław
Keywords: administracja publiczna; misja administracji; nauka administracji; proces decyzyjny; urząd; Public administration; mission of administration; study of administration; decision-making process; office; публичная администрация; миссия администрации; наука управления; процесс приня тия решений; управление
Issue Date: 2021
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2021, nr 3, s. 197-212
Abstract: Analiza zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej wymaga ujęcia interdyscyplinarnego. Platformą łączącą nauki prawne z naukami o zarządzaniu powinna być w tym zakresie nauka administracji traktowana jako subdyscyplina nauk prawnych. Wiąże się to z genezą nauki administracji. Następuje w niej synteza zagadnień dotyczących kierowania organizacją z zagadnieniami prawnych uwarunkowań procesu administrowania. Podstawowym przedmiotem zainteresowania nauki administracji jest aparat pomocniczy organu administracji publicznej, czyli urząd. W nauce administracji zachodzący w urzędzie proces decyzyjny jest badany z punktu widzenia realizacji przez administrację określonej przez prawo misji.
Analysis of issues related to the organization and function of public administration requires an interdisciplinary approach. In this respect, the study of administration should be a platform combining legal sciences with management sciences, treated as a sub-discipline of legal sciences. It is related to the genesis of the study of administration. There is a synthesis of issues related to the management of an organization with the issues of legal determinants of the administration process. The basic subject of interest in the study of administration is the auxiliary apparatus of the public authorities, i.e., the office. In the study of administration, the decision-making process taking place in the office is examined from the perspective of the implementation of the mission of administration.
Анализ вопросов, связанных с организацией и функционированием публичной администрации, требует междисциплинарного подхода. Наука управления как субдисциплина юридических наук должна стать платформой, соединяющей юридические науки с науками об управлении. Это связано с генезисом науки управления. В ней наблюдается синтез вопросов управления организацией с вопросами, касающимися правовых условий административного процесса. Основным предметом интереса науки управления является вспомогательный аппарат публичной администрации, то есть управление. В науке управления процесс принятия решений, происходящий в управлении, рассматривается с точки зрения реализации администрацией определенной законом миссии.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2431
DOI: 10.31743/sp.12354
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPPKiA)
Studia Prawnicze KUL, 2021, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wrzosek_Stanislaw_Nauka_administracji_jako_subdyscyplina_laczaca_nauki_prawne_i_nauki_o_zarzadzaniu.pdf153,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons