Postępowanie odwoławcze w procesie karnym na gruncie nowelizacji z dnia 19 lipca 2019 r. – zagadnienia wybrane

Abstract
19 lipca 2019 r. uchwalono nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która w znaczący sposób przebudowała dotychczasowy kształt postępowania odwoławczego w sprawach karnych. Celem tej pracy jest analiza niektórych z wprowadzonych tą nowelizacją zmian. Szczegółowe rozważania dotyczą modyfikacji w zakresie zarzutów możliwych do podniesienia w treści środka odwoławczego, problematyki zaskarżania uzasadnień, a także zmian w zakresie podstaw oddalenia wniosku dowodowego oraz redukcji części reguł ne peius.
On 19 July 2019, an amendment to the Polish Code of Criminal Procedure was passed, which significantly changed the current form of appeal proceedings in criminal cases. The aim of this work is to analyse some of the changes introduced by this amendment. The detailed considerations relate to changes of the objections that can be raised in the content of the appeal measure, the issue of appealing against a statement of reasons, as well as changes in the grounds for dismissal of an evidentiary motion and the reduction of part of the ne peius rules.
19 июля 2019 года были внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, существенно изменившие нынешнюю форму апелляционного производства по уголовным делам. Цель данной работы – проанализировать некоторые изменения, внесенные этой поправкой. Подробные рассуждения касаются изменений в объеме обвинения, возможных для поднятия в содержании апелляционной жалобы, проблематики оспаривания мотивировочной части судебного решения, а также изменений в отношении оснований отклонения ходатайства о доказательствах и сокращения части правил ne peius.
Description
Keywords
postępowanie odwoławcze, podstawy odwoławcze, zażalenie na uzasadnienie, reguły ne peius, proces karny, appeal proceedings, grounds for an appeal, interlocutory appeal against a statement of reasons, ne peius rules, criminal proceedings, производство по обжалованию судебных решений, основания для обжалования, обжалование мотивировочной части судебного решения, правила ne peius, уголовный процесc
Citation
"Studia Prawnicze KUL", 2020, nr 3, s. 439-459
ISBN