Ochrona praw pracowników w zakresie zaangażowania w spółce europejskiej z siedzibą w Polsce

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
Zaangażowanie pracowników jest jedną z form realizacji szerszej koncepcji, jaką jest dialog społeczny. Spółka europejska jest to podmiot ponadnarodowy, który prowadzi działalność na terenie wielu państw Unii Europejskiej. Opracowanie poddaje analizie mechanizmy ochronne w zakresie zaangażowania pracowników w procesie tworzenia oraz funkcjonowania spółki europejskiej w Polsce, z uwzględnieniem ochrony indywidualnego stosunku pracy przedstawicieli strony pracowniczej, zbiorowych interesów pracowników oraz zabezpieczenia o charakterze prawnokarnym.
Employee involvement is one of the forms of implementing the broader concept of social dialogue. A European company is a supranational entity that operates in many European Union countries. The study analyzes protective mechanisms regarding employee involvement in the process of creating and operating a European company in Poland, including protection of the individual employment relationship of employees’ representatives, collective employee interests and criminal-law guarantees.
Вовлечённость сотрудников является одной из форм реализации более широкой концепции, которой является социальный диалог. Европейская компания является транснациональной организацией, которая осуществляет деятельность на территории многих государств-членов Европейского Союза. В данной статье анализируются защитные механизмы в области вовлечения сотрудников в процесс создания и функционирования европейской компании в Польше, принимая во внимание защиту индивидуальных трудовых отношений представителей работников, коллективных интересов работников, а также гарантии уголовно-правового характера.
Description
Keywords
spółka europejska, zaangażowanie pracowników, informowanie, konsultacje, partycypacja, dialog społeczny, ochrona praw pracowników, European company, employee involvement, information, consultation, participation, social dialogue, protection of employees, Европейская компания, вовлеченность сотрудников, информация, консультации, участие, социальный диалог, защита прав работников
Citation
"Studia Prawnicze KUL", 2020, nr 3, s. 397-416
ISBN