Analiza krytyczna rozwiązań ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i niektórych innych ustaw

Abstract
Regionalne izby obrachunkowe stanowią państwowe organy nadzoru i kontroli nad jednostkami samorządu terytorialnego. Ich ustrój oraz zasady funkcjonowania uregulowane zostały w ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Po 25 latach funkcjonowania opracowany został projekt ustawy nowelizującej, który w dniu 8 czerwca 2017 r. został uchwalonych przez Sejm oraz Senat. Przyjęta przez parlament ustawa zakładała szereg zmian w zakresie ustroju oraz organizacji regionalnych izb obrachunkowych. Jednocześnie w ustawie zastosowano rozwiązania dotyczące stosunków pracy dotychczasowych pracowników. W dniu 12 lipca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, korzystając z przysługującej mu prerogatywy na mocy art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, odmówił podpisania ustawy. Niniejsza publikacja stanowi krytyczną analizę przyjętych przez parlament rozwiązań ustawowych, a także uzasadnienie odmowy podpisania ustawy przez Prezydenta RP.
The Regional Chambers of Audit are financial supervisory authorities for local government units. Their system and organization is regulated by the Act of 7 October 1992 on regional chambers of audit. After 25 years of operation, a draft bill for amending the aforementioned act was created in the Ministry of Internal Affairs. On 8 June 2017, the draft bill was adopted by the Sejm and then by the Senate. The amending provisions introduced significant changes to the system and organization of the regional chambers of audit, and decided about the lawful termination of the employment relationship with personnel employed in the chambers. On July 2017, the President of the Republic of Poland, on the basis of Article 122 (5) of the Constitution of the Republic of Poland, refused to sign the act, and sent it back to be reexamined by the Parliament. This publication involves a critical analysis of the vetoed provisions and the motives for the refusal to sign the Act by the President of the Republic of Poland.
Региональные счетные палаты являются органами государственного надзора и контроля за органами местного самоуправления. Их система и принципы деятельности регулируются законом от 7 октября 1992 г. о региональных счетных палатах. 25 лет спустя был разработан проект закона о внесении изменений в закон о региональных счетных палатах, который 8 июня 2017 года был принят Сеймом и Сенатом. Закон, принятый парламентом, предполагал ряд изменений в политической системе и организации региональных счетных палат. В то же время закон применяет решения, касающиеся трудовых отношений сотрудников этих учреждений. 12 июля 2017 года Президент Республики Польша, осуществляя свою прерогативу по ст. 122 (5) Конституции РП, отказал в подписании закона. Настоящая статья представляет собой критический анализ законодательных решений, принятых парламентом, а также обоснование отказа подписать закон Президентом Республики Польша.
Description
Keywords
samorząd lokalny, regionalne izby obrachunkowe, Konstytucja, local self-government, regional chambers of audit, Constitution, местное самоуправление, региональные счетные палаты, Конституция
Citation
"Studia Prawnicze KUL", 2020, nr 3, s. 377-395
ISBN