O wydziedziczeniu z powodu uporczywego niedopełniania obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy

Abstract
Wydziedziczenie uregulowane w art. 1008-1011 K.c. służy pozbawieniu prawa do zachowku osób uprawnionych do niego, tj. małżonka spadkodawcy, jego zstępnych oraz rodziców, którzy byliby powołani z mocy ustawy do dziedziczenia. Może być ono dokonane tylko w testamencie oraz tylko z przyczyn wskazanych w art. 1008 pkt 1-3 K.c. Jest to zamknięty katalog przyczyn wydziedziczenia. Jedną z nich jest uporczywie niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych (pkt 3). Dla przykładu w wyroku z dnia 23 marca 2018 r., I CSK 424/17, Sąd Najwyższy uznał, że dzieci, które nie wypełniają obowiązków rodzinnych – nie wspierają ojca w potrzebie, mogą zostać wydziedziczone, nawet jeśli spadkodawca przyczyniał się do powstania konfliktu rodzinnego. W artykule omówiono, z powołaniem się na wybrane orzecznictwo sądowe, przedmiotową przesłankę wydziedziczenia.
Disinheritance, regulated in art. 1008–10011 of the Polish Civil Code serves as the deprivation of the right to legitimate portion, of the persons entitled to it, i.e. the testator’s spouse, his or her descendants or parents who would have been appointed by law to inherit. It can only be done in the testament, and only for reasons indicated in art. 1008 p. 1–3 of the Polish Civil Code. This is a closed catalogue of causes for disinheritance, and one of them is persistent failure to fulfil family obligations towards the testator (p. 3). For example, in the decision of 23 March 2018, I CSK 424/17, the Supreme Court recognized that children who do not fulfil family responsibilities – they do not support their father in need, can be disinherited, even if the testator contributed to the family conflict. In the article, the issue of the cause for disinheritance is discussed with reference to selected case law indicated in art. 1008 p. 3 of the Polish Civil Code.
Лишение наследства по ст. 1008-1011 Гражданского кодекса служит лишению права на обязательную долю лиц призванных к наследованию, то есть супруга наследодателя, его потомков и родителей, которые назначены по закону в порядке наследования. Это может произойти только по завещанию и только по причинам, указанным в ст. 1008 (1-3) Гражданского кодекса. Он представляет собой закрытый каталог причин лишения наследства. Одна из них - злостное уклонение наследника от выполнения лежавших на нем семейных обязанностей (пункт 3). Например, в решении от 23 марта 2018 г., I CSK 424/17, Верховный суд постановил, что дети, которые не выполняют семейные обязанности - не поддерживают нуждающегося отца, могут быть лишены наследства, даже если наследодатель способствовал возникновению семейного конфликта. В статье, ссылаясь на отдельные судебные решения, рассматриваются предметные предпосылки лишения наследства.
Description
Keywords
wydziedziczenie, ochrona rodziny, testament, zachowek, uprawnieni do zachowku, disinheritance, testament, family protection, legitimate portion, entitled to legitimate portion, лишение наследства, завещание, защита семьи, обязатель ная доля, наследники, имеющие право на обязательную дол
Citation
"Studia Prawnicze KUL", 2020, nr 3, s. 355-374
ISBN