Koncepcja patient safety jako norma soft law na tle konwencyjnych zobowiązań władz krajowych w systemie Rady Europy

Abstract
Przedmiotem artykułu uczyniono koncepcję patient safety jako normę soft law na tle konwencyjnych zobowiązań władz krajowych. W artykule przedstawiono stanowisko, że bezpieczeństwo pacjenta należy uznać za niezbędny fundament wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Podejście władz krajowych w zakresie zapewnienia tego prawa konwencyjnego powinno opierać się na kompleksowych działaniach zapobiegawczych oraz na systematycznej analizie informacji pochodzących od różnych typów podmiotów uprawnionych: zgłoszeń, skarg i roszczeń pacjentów, jak również na podstawie badanie zgłaszanych przez personel medyczny incydentów i wypadków. Zgodnie z zaleceniem Rec (2006)7 Komitetu Ministrów z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem pacjenta i zapobiegania zdarzeniom niepożądanym w opiece zdrowotnej dla państw członkowskich istnieje prawna potrzeba ciągłej oceny bezpieczeństwa pacjentów, ciągłej poprawy bezpieczeństwa i przewidywania sytuacji, czy i kiedy nastąpi naruszenie bezpieczeństwa pacjenta. W artykule poruszono kwestę charakteru zobowiązań państwa w tym zakresie.
The article deals with the concept of patient safety as a soft law mechanism in the light of international and domestic standards. It was shown that patient safety should be recognized as a necessary foundation of health care systems, and should be based on a preventive attitude and systematic analysis and feedback from different reporting systems: patients’ reports, complaints and claims, as well as systematic reporting of incidents, including complications, by healthcare personnel. According to the Recommendation Rec(2006)7 of the Committee of Ministers on the management of patient safety and prevention of adverse events in healthcare to member states, there is a legal need to assess patient safety on an ongoing basis, implement a learning organization, demonstrate ongoing safety improvement and determine when lapses in patient safety occur. The article deals with the issue of state obligations in this regard.
Предметом статьи стала концепция patient safety как стандарт soft law на фоне конвенционных обязательств национальных властей. В статье представлена позиция, согласно которой безопасность пациента должна рассматриваться как неотъемлемая основа качественного здравоохранения. Подход национальных властей к обеспечению этого конвенционного права должен основываться на комплексных превентивных мероприятиях и на систематическом анализе информации поступающей от различных типов уполномоченных субъектов (уведомлений, жалоб и претензий пациентов), а также на основе изучения инцидентов и несчастных случаев, сообщаемых медицинским персоналом. В соответствии с Рекомендацией Rec(2006)7 Комитета Министров от 24 мая 2006 года по управлению безопасностью пациента и предотвращению неблагоприятных событий в здравоохранении для государств-членов, существует юридическая необходимость постоянной оценки безопасности пациентов, непрерывного улучшения безопасности и прогнозирования ситуации, в которых может произойти нарушение безопасности пациента. В статье рассматривается характер обязательств государства в этом отношении.
Description
Keywords
bezpieczeństwo osobiste, prawa pacjenta, Europejski Trybunał Praw Człowieka, zobowiązania władz krajowych, soft law, personal security, patient safety, patient rights, European Court of Human Rights, domestic obligations, личная безопасность, права пациентов, Европейский суд по правам человека, обязательства национальных властей
Citation
"Studia Prawnicze KUL", 2020, nr 3, s. 313-334
ISBN