W kwestii charakteru prawnego postępowania o udostępnienie informacji publicznej

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
Konstytucja RP w art. 61 gwarantuje każdemu obywatelowi dostęp do informacji publicznej. Tryb udostępniania przedmiotowej informacji został szczegółowo uregulowany w ustawie o dostępie do informacji publicznej. W orzecznictwie sądów administracyjnych oraz doktrynie prawa zarysowały się wyraźnie rozbieżności w zakresie oceny charakteru prawnego postępowania o udostępnienie informacji publicznej. Zasadniczo zauważalne są dwa stanowiska: pierwsze przyznające temu postępowaniu charakter administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego oraz drugie podkreślające charakter niejurysdykcyjny. Przedstawione w artykule rozważania prowadzą do wniosku, że postępowania o udostępnienie informacji publicznej są wszczynane na wniosek podmiotu zainteresowanego niejurysdykcyjnym postępowaniem administracyjnym odrębnym od Kodeksu postępowania administracyjnego.
In art. 61, the Constitution of the Republic of Poland guarantees every citizen access to public information. The mode of access to the information has been regulated in the Act on access to public information. In the jurisprudence of administrative courts and legal doctrine, there were clear discrepancies in the assessment of the legal nature of the proceedings of access to public information. Basically, two statements are noticeable – the first conferring on these proceedings the jurisdictional nature; the second emphasizing the non-jurisdictional character. The considerations presented in the article lead to the conclusion that the procedure of access to public information is initiated at the request of an entity, with non-jurisdictional administrative proceedings separate from the Code of Administrative Proceedings.
Конституция Республики Польша в ст. 61 гарантирует каждому гражданину доступ к публичной информации. Порядок предоставления специальной предметной информации подробно регулирован в Законе о доступе к публичной информации. В судебной практике административных судов и правовой доктрине явно прослеживаются расхождения в оценке правового характера производства по предоставлении публичной информации. В основном, заметны две позиции: первая, которая придает этому производству характер административного юрисдикционного производства, и вторая, которая подчеркивает несудебный характер. Представленный в статье анализ, позволяет сделать вывод, что производства по предоставлении публичной информации возбуждаются по запросу лица, заинтересованного во внесудебном административном производстве отдельным от Административного процессуального кодекса.
Description
Keywords
dostęp do informacji publicznej, charakter prawny postępowania o udostępnienie informacji publicznej, odmowa udostępnienia informacji publicznej, access to public information, legal nature of proceedings of access to public information, refusal of access to public information, доступ к публичной информации, правовая природа производства по предоставлении публичной информации, отказ в предоставлении публичной информаци
Citation
"Studia Prawnicze KUL", 2020, nr 3, s. 117-136
ISBN