Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2327
Title: Ex Corde Ecclesiae. O naturze i misji uniwersytetu katolickiego
Other Titles: Ex Corde Ecclesiae. On the nature and mission of the catholic university
Ex Corde Ecclesiae. О природе и миссии католического университета
Authors: Dębiński, Antoni
Keywords: uniwersytet katolicki; uniwersytet; natura uniwersytetu; misja uniwersytetu; catholic universities; university; nature of the university; mission of the university; католический университет; университет; природа уни верситета; миссия университет
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2020, nr 2, s. 103-127
Abstract: Jednym z największych osiągnięć umysłowych czasów, określanych mianem Wieków Średnich, było powstanie uniwersytetów. Uniwersytety, stając się motorem rozwoju cywilizacji, powoływane były przez Kościołów i były przejawem wysokiego poziomu kultury europejskiej i chrześcijańskiej. Z czasem jednak doszły do głosu tendencje sekularystyczne i upaństwawiające. Stąd też, w XIX w., z inicjatywy papieża Leona XIII tworzono lub reaktywowano uniwersytety, które w swojej nazwie zyskały przydomek katolickie. Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych trendów współczesności – takich jak globalizacja, pluralizm wartości, urynkowienie oraz budowanie społeczeństwa wiedzy – mających wpływ na funkcjonowanie uniwersytetów, w tym uczelni katolickich. Niniejszy artykuł omawia także status prawnego, ale przede wszystkim naturę oraz misję katolickich uniwersytetów.
One of the greatest intellectual achievements of the times referred to as the Middle Ages was the emergence of universities. Serving as catalysts for the development of the civilization, universities were established by the Church and were a manifestation of a high level of the European and Christian culture. However, with the passage of time, secularist and nationalizing tendencies in this area became more pronounced. Therefore, in the 19th century, through the initiative of Pope Leo XIII, the name “catholic” was added to the newly established or reactivated universities. The aim of the article is to present the key contemporary trends, such as globalization, pluralism of values, free-market principles and the building of a knowledge-based society, which all have a significant impact on the functioning of universities, including the catholic ones. The current article discusses primarily the nature and mission of catholic universities, as well as their legal status.
Одним из величайших интеллектуальных достижений Средневековья было создание университетов. Университеты, становясь двигателем развития цивилизации, были созданы Церквами и являлись проявлением высокого уровня европейской и христианской культуры. Однако со временем возникли секулярные и национализирующие тенденции. Следовательно, в XIX веке по инициативе папы Льва XIII были созданы или возобновлены университеты, которые в своем названии получили компонент «католический». Целью настоящей статьи является представление основных тенденций современности, таких как: глобализация, плюрализм ценностей, рыночное развитие и построение общества знания, влияющих на функционирование университетов, в том числе католических высших учебных заведений. В статье обсуждается также правовой статус, но прежде всего характер и миссия католических университетов
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2327
DOI: 10.31743/sp.5805
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPPKiA)
Studia Prawnicze KUL, 2020, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Debinski_Antoni_Ex_Corde_Ecclesiae_O_naturze_i_misji_uniwersytetu_katolickiego.pdf310,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons