Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2167
Title: A Critical Edition and Philological Analysis of the Text of Isa 46–48 on the Basis of the Coptic Manuscript sa 52 (M 568) and other Coptic Manuscripts in the Sahidic Dialect and the Greek Text of the Septuagint
Authors: Bąk, Tomasz Bartłomiej
Keywords: Coptic language; Sahidic dialect; Book of Isaiah; Deutero-Isaiah; sa 52 (M 568); CLM 205; edition of Isa 46-48
Issue Date: 2021
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "The Biblical Annals" 2021, T. 11, nr 4, s. 597-635
Abstract: Artykuł stanowi edycję krytyczną i analizę filologiczną tekstu Isa 46-48, opracowaną w oparciu o koptyjski rękopis sa 52 oraz inne dostępne manuskrypty dialektu saidzkiego. W pierwszej części przedstawione zostały ogólne informacje na temat tego fragmentu kodeksu sa 52 (M 568), w którym znajduje się opracowywany tekst. Następnie podany został wykaz i krótka charakterystyka pozostałych rękopisów, zawierających przynajmniej niektóre wersety z Isa 46-48. Najważniejszą częścią artykułu jest prezentacja koptyjskiego tekstu (w dialekcie saidzkim), a także jego tłumaczenie na język angielski. Różnice, zauważone pomiędzy tekstem saidzkim i grecką Septuagintą, na której przekład koptyjski się opiera, zostały przedstawione w formie tabelarycznej. Obejmuje ona między innymi dodatki i opuszczenia w tłumaczeniu koptyjskim, zmiany leksykalne i różnice semantyczne. Ostatnia część artykułu poświęcona została trudniejszym kwestiom filologicznym, zaobserwowanym czy to w samym tekście koptyjskim, czy to w jego relacji do greckiego tekstu LXX. Na szczególną uwagę zasługują te wersety Isa 46-48, które występują jedynie w rękopisie sa 52.2 i do tej pory nie były nigdzie publikowane.
The article constitutes a critical edition and a philological analysis of the text of Isa 46–48, based on the Coptic manuscript sa 52 and other available manuscripts in the Sa-hidic dialect. The first part provides general information on this fragment of the codex sa 52 (M 568), which includes the text being elaborated. This is followed by a list and a brief description of the remaining manuscripts, containing at least some verses from Isa 46–48. The most significant part of the article is the presentation of the Coptic text (in the Sahidic dialect) as well as its translation into English. The differences noted between the Sahidic text and the Greek Septuagint, on which the Coptic translation is based, are presented in a tabular form. It includes, i.a., additions and omissions in the Coptic translation, lexical changes and semantic differences. The last part of the article is devoted to more difficult philological issues, observed either in the Coptic text itself or in its relation to the Greek text LXX. Particularly noteworthy are those verses of Isa 46–48, which appear only in the manuscript sa 52 and have not been published anywhere so far.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2167
DOI: 10.31743/biban.12436
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)
The Biblical Annals, 2021, Tom 11 (68), Nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bak_Tomasz_A_Critical_Edition_and_Philological_Analysis_of_the_Text_of_Isa_46_48_on_the_Basis_of_the_Coptic_Manuscript.pdf453,95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons