Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2042
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZiobro, Wojciech-
dc.date.accessioned2022-01-27T10:08:56Z-
dc.date.available2022-01-27T10:08:56Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citation"Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2021, T. 115, s. 525-541pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/2042-
dc.description.abstractW artykule przybliżone zostały mało znane losy księdza Augusta Nahlika (1812- 1878) z czasów, kiedy sprawował on probostwo w parafii pw. św. Katarzyny w Rumnie. Zaangażował się tam bowiem w ruch niepodległościowy, a następnie stał się jedną z czołowych postaci tzw. spisku w Horożannie, którego głównym celem było wywołanie w Galicji Wschodniej lokalnego powstania skierowanego przeciwko zaborcom. Wspólnie z innymi tego typu wystąpieniami na terenie całej Galicji spisek w Horożannie miał stać się ważnym ogniwem w przygotowywanym od lat 40. XIX wieku przez Towarzystwo Demokratyczne Polskie ogólnonarodowym zrywie niepodległościowym. Niestety, w 1846 r. spisek ten został wykryty i krwawo stłumiony przez chłopów, a same zaś zajścia w Horożannie łączone są z rozgrywającymi się w tym samym czasie wydarzeniami określanymi przez historiografię mianem rabacji galicyjskiej. Ks. Nahlik wraz z innymi spiskowcami, którym udało się ujść z życiem przed cepami i kosami chłopów, skazany został na 15 lat pobytu w jednym z najcięższych ówcześnie więzień Cesarstwa Austrii – twierdzy Spielberg. Jednak dzięki ogłoszonej w 1848 r. amnestii odzyskał wolność i po rocznej suspensie skierowany został najpierw na probostwo do parafii pw. św. Wawrzyńca w Chyrowie, a następnie w 1864 r. przeniesiony został na zachodnie krańce diecezji przemyskiej do parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie, która była ostatnią placówką duszpasterską na drodze ks. Nahlika. Zarządzał nią bowiem aż do swojej śmierci w 1878 r. Treść artykułu wzbogaca ponadto edycja ostatniej woli ks. Nahlika z 1878 r., która zachowała się w aktach notarialnych Feliksa Misky’ego, a także fotografia księdza pochodząca ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk.pl
dc.description.abstractThe article presents the life of reverend August Nahlik (1812-1878) during his service as a parish priest of St. Catherine’s parish in Rumno. There, he got involved in the independence movement, and then became one of the leading figures of the so-called conspiracy in Horozhanna, whose main goal was to spark a local uprising against the partitioners in Eastern Galicia. Together with other upheavals of this type throughout the entire Galicia, the conspiracy in Horozhanna was to become an important part of the nationwide independence spur being prepared by the Polish Democratic Society since the 1840s. Unfortunately, in 1846 the conspiracy was discovered and bloodily suppressed by the peasants, and the incidents in Horozhanna are associated with other revolts taking place at the time, described in historiography as the Galician Slaughter. Rev. August Nahlik, along with other conspirators who managed to escape the peasants’ attack, was sentenced to 15 years in one of the toughest prisons of the Austrian Empire - the Spielberg fortress. However, thanks to the amnesty announced in 1848, he regained his freedom and, after a year of suspension, was first appointed a parish priest of St. Lawrence’s parish in Chyrow, and then in 1864 he was transferred to the western part of the Przemysl diocese, to the parish of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary and Corpus Christi in Strzyzow. There, he significantly contributed to the revival of the religious life of the parish, as well as to the restoration of the former glory of the temple, devastated in the Josephine times. He managed the parish in Strzyzow until his death in 1878. The content of the article is additionally enriched by the edition of the last will of Rev. August Nahlik from 1878, which has been preserved in Feliks Misky’s notarial deeds, and a previously unpublished photo-graph of the priest from the collection of the Polish Academy of Sciences.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo KULpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectparafia Strzyżówpl
dc.subjectproboszczpl
dc.subjectGalicjapl
dc.subjecttestamentpl
dc.subjectruch niepodległościowypl
dc.subjectrabacja galicyjskapl
dc.subjectGalicja Wschodniapl
dc.subjectAugust Nahlikpl
dc.subjectStrzyzow parishpl
dc.subjectparish priestpl
dc.subjectGaliciapl
dc.subjectlast willpl
dc.subjectindependence movementpl
dc.subjectGalician Slaughterpl
dc.subjectEastern Galiciapl
dc.titleKsiądz August Nahlik (1812-1878). Proboszcz strzyżowski z konspiracyjną przeszłościąpl
dc.title.alternativeRev. August Nahlik (1812-1878). Strzyzow parish priest and an underground activistpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.identifier.doi10.31743/abmk.5810-
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2021, T. 115

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ziobro_Wojciech_Ksiadz_August_Nahlik_1812_1878.pdf1,16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons