Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1944
Title: Warunki dobrego postu według wybranych pisarzy greckich IV-VI w.
Other Titles: Conditions for Good Fasting According to Selected Greek Writers of the 4th and 6th Centuries
Authors: Widok, Norbert
Keywords: post; Asteriusz z Amazji; Marek Mnich; Pseudo-Jan Chryzostom; Pseudo-Euzebiusz z Aleksandrii; warunki dobrego postu; duchowość; fasting; Asterius of Amazia; Marcus Eremita; Pseudo-John Chrysostom; Pseudo-Eusebius of Alexandria; conditions of good fasting; spirituality
Issue Date: 15-Jun-2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 74 (2020), s. 119-144
Abstract: Praktykowanie postu wśród wyznawców Jezusa Chrystusa należało do istotnych czynności ascetycznych już od pierwszych pokoleń chrześcijaństwa, ponieważ to zalecenie pojawiło się w nauczaniu Zbawiciela. Dlatego pasterze tamtych czasów na różne sposoby zachęcali członków swoich wspólnot do podjęcia okresowego postu, niezależnie od ich zróżnicowanego podejścia do jego przestrzegania. O obecności zagadnienia postu w życiu kościelnym tych wspólnot świadczą teksty homilii, mów i traktatów, w których zamieszczone są zachęty kierowane do wiernych opisujące sposoby przestrzegania zasad postu oraz jego uzdrawiające wartości. Do autorów, którzy zajmowali się tymi kwestiami należeli m.in. Asteriusz z Amazji (IV-V w.), Marek Mnich (V w.), Pseudo-Jan Chryzostom (V-VI w.) oraz Pseudo-Euzebiusz z Aleksandrii (V-VI w.). Pozostawili w swoich mowach wiele informacji z zakresu duchowości chrześcijańskiej, a także liczne wskazówki praktycznego podejścia dotyczące wprowadzenia postu w codzienne życie. Przedłożony tekst zawiera opis etapu wstępnego, czyli charakterystyki warunków i wymogów do podjęcia postu, które ostatecznie mają przynieść wymierne korzyści dla duszy i ciała. Z tych względów autorom tych mów zależało na ukształtowaniu świadomości swoich odbiorców do pozytywnego nastawienia wobec postu.
The practice of fasting among the followers of Jesus Christ was a significant ascetic activity starting from the first generations of Christianity, because this recommendation appeared in the teaching of the Saviour. That is why spiritual shepherds of those times variously encouraged members of their communities to fast from time to time, regardless of their diverse attitudes to it. The presence of the issue of fasting in the ecclesiastical life of those communities is evidenced by homilies, speeches and treatises, in which the faithful are told how to perceive the principles of fasting and its healing properties. The authors who dealt with those issues were, for example, Asterius of Amasea (4th–5th c.), Marcus Eremita (5th c.), Pseudo-Chrysostom (5th–6th c.) and Pseudo-Eusebius of Alexandria (5th–6th c.). In their writings, they left a lot of information on Christian spirituality, as well as numerous pieces of practical advice regarding the inclusion of fasting in everyday life. The presented text contains a description of the initial stage, i.e., the conditions and requirements for undertaking fasting, which ultimately are expected to bring measurable benefits to the soul and body. For these reasons, the authors of these speeches wanted to raise the awareness of their recipients for them to form a positive attitude towards fasting.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1944
DOI: 10.31743/vp.5115
Appears in Collections:Vox Patrum, 2020, Vol. 74: Fasting in the Works of the Early Christian Writers.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Widok_Norbert_Warunki_dobrego_postu_wedlug_wybranych .pdf458.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons