Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1910
Title: Scope and Exercise of the Exclusive Competences of the Member States of the European Union
Authors: Krzysztofik, Edyta
Keywords: European Union; exclusive competences; Europ; exclusive competences; European clauseean clause; homogeneity clause; serious inconvenience
Issue Date: 11-Dec-2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Review of European and Comparative Law", 2020, T. 43, nr 4, s. 23-46
Abstract: Proces integracji europejskiej wprowadził państwa członkowskie w nową rzeczywistość prawną. Dotychczasowa wyłączność w zakresie realizacji kompetencji zastąpiona została dwustopniowym modelem ich realizacji. Państwa zachowały część własnych kompetencje – kompetencje wyłączne państw członkowskich, które wykonywane są jedynie przez nie. Druga grupa natomiast obejmuje kompetencje realizowane wspólnie z innymi państwami członkowskimi na poziomie Unii Europejskiej. W tym obszarze działania podejmują instytucje unijne w oparciu o procedury ustanowione w traktatach. Podstawowe znaczenie z perspektywy podziału kompetencji ma zasada kompetencji powierzonych. Podział kompetencji nie jest jednoznaczny mimo że po traktacie z Lizbony unormowano częściowy katalog kompetencji UE. Państwa członkowskie powierzając część swoich uprawnień zwierzchnich nie określiły zakresu własnych kompetencji. Analizie poddano tzw. klazule europejskie w wybranych konstytucjach państw członkowskich, która wykazała, że określają one podmiot przekazania oraz w sposób niejednolity przedmiot przekazania Analiza wskazanych postanowień jednoznacznie wskazuje, że konstytucje państw członkowskich wyłączają pełne przekazanie kompetencji Unii Europejskiej. Brak jest natomiast określenia zakresu kompetencji, które mogą być przedmiotem przekazania. To zagadnienie pojęły natomiast trybunały konstytucyjne państw członkowskich. W artykule odwołano się do wyroków Federalnego Trybunału Konstytucyjnego oraz Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Wykazano, że utożsamiają one kompetencje wyłączne państw członkowskich z zakresem pojęcia tożsamości konstytucyjnej sprowadzonej do podstawowych zasad ustrojowych państwa. Trybunał Sprawiedliwości, który czuwa nad poprawnością wykonywania prawa unijnego analizuje zakres kompetencji obydwu podmiotów. W artykule dokonano analizy wyroków dotyczących: wpisów do akt stanów cywilnego dotyczących transkrypcji nazwisk, problem uznania małżeństw jednopłciowych, reformy sądownictwa w Polsce oraz stosowania KPP w obszarach nie należących do kompetencji UE. Niezależnie od podziału kompetencji UE związana jest zasadą poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich w tym tożsamości konstytucyjnej. Obowiązuje ona UE z jednej strony do poszanowania zakresu kompetencji wyłącznych państw członkowskich, z drugie natomiast przesłankę ograniczającą realizację celów unijnych.
The process of European integration has introduced the Member States into a new legal reality. The existing exclusivity in the area of competence implementation has been replaced by a two-stage model of their exercise. The Member States, when conferring part of their supervisory powers, did not specify the scope of their own competences. The so-called European clauses were analysed in the Constitutions of selected Member States, which showed that they define the recipient of the conferral and, in a non-uniform manner, specify the subject of the conferral. The analysis of the indicated provisions clearly shows that the Constitutions of the Member States exclude full conferral of competences on the European Union. There is no specification of the scope of competences that may be conferred. However, this issue was addressed by Constitutional Courts of the Member States. The article refers to the judgements of the German Federal Constitutional Court and the Polish Constitutional Court. It has been shown that they equate exclusive competences of the Member States with the scope of the concept of constitutional identity reduced to basic principles of the state. The Court of Justice of the European Union analysed the scope of competences of both entities. The article presents the analysis of judgements on: entries in Civil Registry regarding transcription of surnames, the issue of recognition of same-sex marriages, reform of the judiciary system in Poland, and the application of the Charter of Fundamental Rights in the areas that do not fall under EU competence. Regardless of the division of competences, the EU is bound by the principle of respect for national identity of the Member States, including constitutional identity. It both obligates the EU to respect the exclusive competences of the Member States and is a premise restricting the achievement of EU objectives.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1910
DOI: 10.31743/recl.6056
Appears in Collections:Review of European and Comparative Law, 2020, Vol. 43, No 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzysztofik_Edyta_Scope_and_Exercise_of_the_Exclusive_Competences.pdf129,08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons