Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1889
Title: Lista wierzytelności a umorzenie postępowania sądowego GLOSA do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. (sygn. akt III CZP 55/18)
Other Titles: LIST OF CLAIMS AND DISCONTINUATION OF COURT PROCEEDINGS COMMENTARY TO THE RESOLUTION OF THE SUPREME COURT JUDGMENT OF 18 JANUARY 2019, CASE III CZP 55/18
Authors: Wrzaszcz, Paweł
Keywords: lista wierzytelności; umorzenie postępowania; tytuł egzekucyjny; postępowanie sądowe; postępowanie upadłościowe; list of claims; discontinuance of proceedings; enforcement order; court proceedings; bankruptcy proceedings
Issue Date: 30-Jun-2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, T. 2, s. 328-341
Abstract: W postępowaniu upadłościowym wierzyciel uzyskuje tytuł egzekucyjny w postaci wyciągu z zatwierdzonej listy wierzytelności. Może on stanowić podstawę prowadzenia egzekucji, jednak dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego. Wierzyciel (powód) może jednak wcześniej zainicjować postępowanie sądowe, w którego toku może dojść do ogłoszenia upadłości dłużnika (pozwanego). Prowadzenie jednocześnie postępowania upadłościowego i postępowania sądowego, którego celem jest uzyskanie tożsamego tytułu egzekucyjnego, nie znajduje uzasadnienia faktycznego. Wydaje się, że konieczne jest znalezienie takiego rozwiązania prawnego, które hamowałoby „dublowanie” prowadzenia dwóch postępowań, których efekt jest częściowo identyczny. Autor, bazując na treści głosowanego orzeczenia Sądu Najwyższego, wskazuje na istniejący problem prawny i na brak efektywnego rozwiązania prawnego. Wyjaśnia, dlaczego teza Sądu Najwyższego nie stanowi również remedium na problemy sądów i wystarczającej wskazówki, co do dalszych czynności procesowych w taki zaistniałym stanie faktycznym.
In bankruptcy proceedings, the creditor obtains an enforcement order in the form of an excerpt from an approved list of claims. It may be the basis for conducting enforcement, but only after the bankruptcy proceedings have ended. However, the creditor (plaintiff) may initiate court proceedings earlier, which may lead to the bankruptcy of the debtor (defendant). Concurrent bankruptcy proceedings and court proceedings, the purpose of which is to obtain the same writ of execution, has no factual justification. It seems necessary to find a legal solution that would inhibit duplication of two proceedings, the effect of which is partially identical. The author, based on the content of the Supreme Court's ruling, points to an existing legal problem and the lack of an effective legal solution. It explains why the Supreme Court's thesis is neither a remedy for the problems of the courts nor a sufficient hint as to further procedural steps in such a state of affairs.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1889
DOI: 10.31743/sp.5859
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wrzaszcz_Pawel_Lista_wierzytelnosci_a_umorzenie_postepowania_sadowego.pdf307.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons