Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1868
Title: References to Common Law in the Reasons for Judgments by Polish Courts
Authors: Maroń, Grzegorz
Keywords: common law; polskie sądy; uzasadnienia orzeczeń; metoda prawno-komparatystyczna; Polish courts; reasons for judgments; comparative law method
Issue Date: 31-Mar-2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Review of European and Comparative Law" 2020, 40(1), s. 131-161
Abstract: W artykule przedstawiono rezultaty studium uzasadnień orzeczeń polskich sądów pod kątem obecności w nich odwołań do common law. Analiza tytułowego zagadnienia jest głównie kwalitatywnej natury o charakterze deskryptywno-systematyzacyjnym i eksplanacyjnym. W opracowaniu skoncentrowano się na ustaleniu funkcji pełnionych przez odniesienia do prawa anglosaskiego w judykatach oraz na określeniu czynników determinujących czy kauzalnie wyjaśniających praktykę sądów nawiązywania do porządku prawa precedensowego w uzasadnieniach wyroków. Wskazano też ogólne prawidłowości znamionujące omawiane zjawisko. Zaprezentowano ponadto ustalenia kwantytatywne odnośnie do skali, intensywności i dynamik przypadków odwołań do prawa anglosaskiego w uzasadnieniach orzeczeń. Common law będące do tej pory przedmiotem komparatystycznych dociekań polskiej doktryny prawniczej, w coraz większym stopniu zwraca uwagę także polskich sądów jako organów stosowania prawa.
The article presents the results of a study of the reasons for rulings of the Polish courts in terms of the presence in them of references to common law. The analysis of the title issue is mainly of a qualitative nature with descriptive, systematic, and explanatory features. The research has focused on determining the functions played by the references to common law in judgments and on recognizing the factors that rule or causally explain the practice of the courts referring to the given law system in their decisions. Some general regularities characterizing the discussed phenomenon have also been shown. Furthermore, quantitative findings on the scale, intensity, and dynamics of the references to common law in the reasons for judgments have been presented. Common law, which until now has been the subject of comparative studies of the Polish legal science, is increasingly drawing attention of the Polish courts as the law-applying bodies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1868
DOI: 10.31743/recl.5156
Appears in Collections:Review of European and Comparative Law, 2020, Vol. 40, No 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maron_Grzegorz_References_to_common_law.pdf607,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons