Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1867
Title: Pursuit of Non-Pecuniary Loss and Pecuniary Damage Compensation for Spoiled Holiday
Authors: May, Joanna
Keywords: zmarnowany urlop; utrata przyjemności z wakacji; utrata wypoczynku; zadośćuczynienie; odszkodowanie; dochodzenie roszczeń; naprawienie szkody niemajątkowej; nienależyte wykonanie umowy; wasted holidays; loss of vacation pleasure; lost leisure; compensation; damages; the pursuit of claims; compensation for non-pecuniary damage; improper performance of the contract
Issue Date: 31-Mar-2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Review of European and Comparative Law" 2020, 40(1), s. 163-187
Abstract: Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która reguluje prawa podróżnych za "zmarnowany urlop". Ustawa o imprezach turystycznych zastąpiła poprzednią regulację wynikającą z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, wprowadzając zdecydowanie szerszy zakres odpowiedzialności przedsiębiorców działających w branży turystycznej, co miało ułatwić poszkodowanym dochodzenie roszczeń. W artykule przybliżono sposób naprawiania szkody za utratę przyjemności z wakacji w poprzednim oraz obowiązującym stanie prawnym. Następnie Autorka przedstawiła przebieg postępowania sądowego, zarówno w sytuacji gdy podróżny zdecyduje się na postępowanie grupowe, jak również gdy indywidualnie wytoczy powództwo. Autorka zwraca uwagę na konieczność właściwego przygotowania się przez podróżnego do procesu cywilnego ze względu na spoczywający na nim ciężar dowodu, omawia także wady i zalety poszczególnych rozwiązań prawnych.
Since 1st July 2018, the provisions of the 24th November 2017 Act on package travel and linked travel arrangements, which deals with the rights of wronged tourists under the so-called spoiled holiday, have been in force. The Act on package travel replaced the previous regulation, resulting from the 29th August 1997 Act on hotel tour leaders and tourist guides services, introducing a much broader scope of liability for entrepreneurs operating in the tourism industry, which was to facilitate the pursuit of claims. The article presents the method of repairing damage for the loss of pleasure from vacation in the previous and applicable legal status. Then, the author presents the course of court proceedings, both when the traveler decides to take group proceedings, as well as when he / she individually brings an action. The author draws attention to the need for the traveler to properly prepare for the civil proceedings due to the burden of proof on him/her, and also discusses the advantages and disadvantages of certain legal solutions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1867
DOI: 10.31743/recl.5737
Appears in Collections:Review of European and Comparative Law, 2020, Vol. 40, No 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
May_Joanna_Pursuit_of_non-pecuniary.pdf605.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons