Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1859
Title: Effective Access to Defence Counsel in the Judicial Stage of Polish Criminal Proceedings in the Scope of Directives 2013/48/EU and 2016/1919/EU
Authors: Zbiciak, Adrian Marek
Keywords: access to a defence counsel; ex officio lawyer; court proceedings; EU directive; implementation in Polish law
Issue Date: 30-Jun-2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Review of European and Comparative Law" 2020, T. 41, nr 2, s. 153-174
Abstract: Artykuł analizuje niektóre przepisy polskiego Kodeksu postępowania karnego dotyczące prawa oskarżonego do dostępu do obrońcy, ograniczonego do etapu postępowania przed sądem, w kontekście przepisów dwóch aktów prawnych UE dotyczących tej kwestii: Dyrektywy 2013/48/UE i Dyrektywy 2016/1919/UE. Przepisy polskiego k.p.k. co do zasady spełniają standard Dyrektywy 2013/48. Pewien problem może wystąpić w sytuacji, gdy wyznaczony jest obrońca z urzędu, a sąd zdecyduje się prowadzić postępowanie pod jego nieobecność. Nawet co do tej kwestii przepisy dają możliwość procedowania zgodnie ze standardem unijnym. Jeśli chodzi o wymogi wynikające z Dyrektywy 2016/1919, polskie przepisy dotyczące etapu postępowania sądowego spełniają normę unijną nawet w poziomie wyższym, niż minimalny. Jedyny znaczący problem może wynikać z obowiązku złożenia wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu w ściśle określonym terminie, nadal jednak dzięki konkretnym rozwiązaniom gwarancyjnym przewidzianym w polskim k.p.k. standard Dyrektywy 2016/1919 jest zachowany.
The article analyses certain regulations of the Polish Code of Criminal Procedure regarding the right of the accused to access to a defence counsel, limited to the stage of proceedings before a court, in the context of the provisions of two EU legal acts regarding this issue: Directive 2013/48/EU and Directive 2016/1919/EU. The provisions of the Polish CCP give the opportunity to maintain the standard of Directive 2013/48. However, the problem may occur when there is an ex officio defence counsel appointed and the court would decide to proceed in his/her absence. As for the standard arising from Directive 2016/1919, Polish provisions regarding the stage of judicial proceedings meet the European standard to an even higher than minimum level. The only significant problem may arise from the obligation to submit an application for the appointment of an ex officio defence counsel within a specified period, but still thanks to specific solutions provided in Polish CCP, the standard of 2016 Directive is implemented.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1859
DOI: 10.31743/recl.6429
Appears in Collections:Review of European and Comparative Law, 2020, Vol. 41, No 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbiciak_Adrian_Effective_acces_to_defence.pdf576.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons