Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1725
Title: Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością
Authors: Otrębski, Wojciech
Wiącek, Grzegorz
Mariańczyk, Katarzyna
Keywords: diagnoza psychologiczna, rehabilitacja kompleksowa, narzędzia badań psychopedagogicznych
Issue Date: 30-Dec-2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM
Citation: Diagnozowanie. Wyzwania i konteksty, red. nauk. W.J. Paluchowski, Poznań 2017, s. 301-322.
Abstract: Praktyka rehabilitacyjna tworzy sytuację, w której szczególnie oczekiwa- ne jest myślenie i działanie transdyscyplinarne. To znaczy takie, w którym specjaliści swoje działania podejmują na bazie stanu wiedzy gromadzone- go nie tylko przez jedną dyscyplinę (np. psychologię), ale wiele obszarów wiedzy (Otrębski i Wiącek, 2014). Szukając obszarów, które powinny być wiodącym źródłem informacji dla psychologów zaangażowanych w proces rehabilitacji, należy wskazać jako podstawowe teorię rehabilitacji, teorię diagnozy psychologicznej i psychologię rehabilitacji. To tam znajdujemy wskazania co do zakresu i przebiegu diagnozy psychologicznej w rehabi- litacji, w tym zasady adaptacji/dostosowania i konstrukcji wykorzystywa- nych narzędzi. W niniejszym rozdziale prezentowane jest, wypracowane przez au- torów, podejście do procesu diagnozy psychologicznej w rehabilitacji, jak i przykłady dobrych praktyk w zakresie adaptowania/dostosowywa- nia i konstrukcji narzędzi wykorzystywanych w psychologii rehabilita- cji. Wyjaśniamy, w jakim zakresie zasady konstrukcji narzędzi diagno- stycznych dla psychologii mogą i powinny być zastosowane w adapta- cji, dostosowaniu i konstrukcji narzędzi psychologicznych stosowanych w rehabilitacji. Ilustrujemy to wybranymi przykładami metod przez nas opracowanych, tzn. baterią testów REHAB1 (Witkowski et al., 2015) obejmującą: Skalę AS-5-R (Skala Aktualizacji Siebie), Skalę URK-R (do badania psycho-społecznych problemów osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego), Skalę PCH-R (do badania psycho-społecznych problemów osób doświadczających chorób przewlekłych) oraz IWM (do badania wrażliwości moralnej u osób z niepełnosprawnością intelektualną), a także dwoma metodami z zakresu rehabilitacji zawodowej: IPCZ (In- wentarz preferencji czynności zawodowych osób z niepełnosprawnością umysłową) i SPSP (Skala przystosowania do sytuacji pracy osób z nie- pełnosprawnością umysłową) (Otrębski et al., 2012) oraz przykładami innych narzędzi, takich jak System Oceny Zachowań Adaptacyjnych (ABAS-3 – Harrison i Oakland, 2015).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1725
ISBN: 978-83-64902-47-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Otrebski_Wiacek_Marianczyk_Diagnoza_psychologiczna.pdf395,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.