Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1703
Title: Wersety allelujatyczne w graduale karmelitańskim (b.s.) z Obór
Other Titles: Alleluia verses in the carmelite gradual (w.s.) from Obory
Authors: Wiśniewski, Piotr
Keywords: Obory; karmelici; graduał; wersety allelujatyczne; chorał gregoriański; tradycja liturgiczno-muzyczna; alleluia verses; gradual; Gregorian chant; liturgical-musical tradition; Carmelite gradual; monastery of the Carmelite; proprium missae; Graduale Romanum
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnicwto Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Citation: „Warszawskie Studia Pastoralne” 2016, 11, nr 2 (31), s. 21-34
Abstract: Przedmiotem studium są śpiewy allelujatyczne Proprium de tempore w rękopiśmiennym graduale (inc.: „alleluia et omnes”) z klasztoru oo. karmelitów w Oborach. Stanowią one bardzo znamienny element proprium missae świadczący o tradycjach, na jakich opiera się dany rękopis. W wyniku przeprowadzonych studiów porównawczych trudno definitywnie wskazać na jedną tradycję, do której mógłby należeć rękopis oborski. Jedne układy śpiewów allelujatycznych są bowiem zgodne z przepisami liturgicznymi i wierne tradycji, a inne nie lub tylko częściowo. Można przypuszczać, że tego rodzaju labilność traktowania repertuaru liturgicznego w stosunku do obowiązującej tradycji skłania raczej do przyjęcia hipotezy o sporządzeniu księgi typowo użytkowej wyłącznie na potrzeby lokalnego konwentu. Jakkolwiek repertuar karmelitański wydaje się być najbardziej bliski tradycji franciszkańskiej, to jednak z uwagi na ubytki kart trudno jednoznacznie to stwierdzić.
The subject of the study is alleluia singing Proprium de tempore in the manuscript gradual (inc.: “alleluia et omnes”) from the monastery of the Carmelite order in Obory. They constitute a very significant part proprium missae which indicates on which traditions the manuscript is based. Having conducted comparative studies, it is still difficult to point to one particular tradition into which Obory manuscript falls. Some sequences of alleluia singing comply with the liturgical regulations and tradition while other sequences do not comply with them at all or they meet the regulations, but only partially. It can be supposed that this kind of lability in dealing with liturgical repertoire in relation to the binding tradition rather implies that the book was created as a functional book only for the needs of the local monastery. Although the Carmelite repertoire seems to be the closest to the Franciscan tradition, due to the lack of some pages it is difficult to state it firmly.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1703
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wisniewski_Wersety_allelujatyczne_w_graduale_karmelitanskim.pdfartykuł główny321,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons