Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1677
Title: Rewitalizacja przestrzeni miasta poprzez sztukę. Przypadek Stoczni Gdańskiej
Other Titles: Revitalisation through art. A Gdansk Shipyard case study
Authors: Błotnicka-Mazur, Elżbieta
Keywords: gentryfikacja; gentrification; Stocznia Gdańska; Gdansk Shipyard; sztuka w mieście; art in the city space
Issue Date: 2019
Publisher: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Wydawnictwo TAKO
Citation: Sztuka polska na ziemiach zachodnich i północnych od 1981 roku do współczesności, seria: Pamiętnik Sztuk Pięknych, nr 14, red. Anna Markowska, Regina Kulig-Posłuszny, Warszawa - Toruń 2019, s. 79-86
Abstract: Artykuł porusza problem rewitalizacji - lub gentryfikacji, oba terminy są ze sobą powiązane i trudne do rozróżnienia - dokonanej przez aktywność artystów, w oparciu o studium przypadku Stoczni Gdańskiej. Kiedy stocznia ogłosiła bankructwo w 1996 roku część jej obiektów została pozbawiona funkcji przemysłowej. Nowy zarządca tego terenu wraz z władzami miasta - w celu ochrony tego obszaru przed dalszą degradacją - zaprosili artystów aby się tu osiedlili i tworzyli swoją sztukę. Ten rodzaj interwencji miał zadziałać stymulująco i spowodować zmianę postrzegania terenów postoczniowych, utrwaloną w potocznej świadomości gdańszczan. Artystyczne działania, które przyczyniły się do regeneracji tej części miasta były prowadzone od roku 2000. Stocznia Gdańska, kolebka Solidarności, jest postrzegana jako symbol politycznych przemian, jak również symbol wolności artystycznej. Najbardziej interesujące inicjatywy, m.in.: Kolonia Artystów, mural Stocznia autorstwa Iwony Zając, fotografie i filmy Michała Szlagi, dokumentujące przemiany w postindustrialnym pejzażu i ludzi, Subiektywna Linia Autobusowa - specjalny tour oprowadzany przez dawnych stoczniowców, Instytut Sztuki Wyspa czy Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Alternativa.
The paper addresses the problem of revitalisation – or gentrification, as both terms are interrelated and difficult to distinguish – through artistic activities: a case study of the Gdansk Shipyard. When the shipyard was declared bankrupt in 1996 part of its premises were deprived of their manufacturing functions. The new management of the area, together with public officials, invited artists to live and work there in order to protect this zone from further degradation. Such an intervention was supposed to stimulate this area and change its perception in conventional wisdom of the Gdansk inhabitants via art and alternative culture. Artistic events have been held here since the year 2000 as a tribute to the process of the urban regeneration. Gdansk Shipyard, the birthplace of the ‘Solidarity’ trade union, is seen as a symbol of political change and freedom as well as a symbol of artistic liberation now. The most interesting initiatives include: the Colony of Artists; the Shipyard mural by Iwona Zając; photographs and video films by Michał Szlaga, documenting the changing post-industrial landscape and people around; the Subjective Bus Line – a special tour guided by former Shipyard workers; Wyspa Institute of Art or International Contemporary Visual Art Festival Alternativa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1677
ISBN: 978-83-956228-8-5
ISSN: 1730-0215
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blotnicka_Mazur_Rewitalizacja_przestrzeni_miasta_poprzez_sztuke.pdfartykuł główny236,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons