Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1664
Title: The taming of space in recovered territories. The participatory aspects of biennale of spatial forms in Elbląg and visual arts symposium Wrocław '70
Other Titles: Oswajanie przestrzeni ziem odzyskanych. Aspekty partycypacyjne Biennale Form Przestrzennych w Elblągu i Sympozjum Plastycznego Wrocław '70
Authors: Błotnicka-Mazur, Elżbieta
Keywords: participation in art; partycypacja w sztuce; art in public space; sztuka w przestrzeni publicznej; Biennale of Spatial Forms in Elbląg; Biennale Form Przestrzennych w Elblągu; Visual Arts Symposium Wrocław '70; Sympozjum Wrocław '70; art of Western and Northern Territories; sztuka Ziem Zachodnich i Północnych
Issue Date: 2018
Publisher: Uniwersytet Łódzki
Citation: „Art Inquiry. Recherches sur les arts”, vol. 20 (2018), s. 133-157
Abstract: The present article will cover a few topics regarding the artistic events referred to in the title with closer attention being paid to the activities or projects of the artists, who actively involved ‘ordinary citizens,’ the inhabitants of Poland’s Western and Northern Territories that were settled by Poles after 1945, in the process of co-creation/reception of their artistic work. An attempt will be made to answer the following questions: To what extent did the en plein air events and symposia de facto realize the ideas propagated by the communist authorities in Poland? Perhaps, these artworks, which were originally intended by their creators to enliven the public space, are presently perceived from the contemporary perspective, and have finally triumphed over empty communist dialectics, creating artistic value, which could be included by Pierre Bourdieu within the scope of objectified forms of cultural capital? Did they authentically contribute to the cultural ‘domestication’ of the Northern and Western Territories, where the events discussed below were organized? Also, ‘last but not least’: the question of the nature of the aforementioned participation – what was the character of the contribution from the individual participants to the co-creation and realization of the projects?
W niniejszym artykule przeanalizowano kilka wątków dotyczących tytułowych wydarzeń artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań lub projektów artystów włączających aktywnie zwykłych ludzi – mieszkańców zasiedlonych po 1945 roku Ziem Zachodnich i Północnych – w proces współtworzenia / odbioru dzieła. Została podjęta próba odpowiedzi na następujące pytania: na ile omawiane plenery i sympozja w rzeczywisty sposób realizowały idee propagowane przez władzę ludową? A może odczytywane z dzisiejszej perspektywy dzieła, świadomie w zamyśle autorów ingerujące w przestrzeń publiczną, ostatecznie „wygrały” z pustą dialektyką komunistyczną, tworząc dobra, które Pierre Bourdieu włączyłby w zakres uprzedmiotowionej formy kapitału kulturowego? Czy rzeczywiście przyczyniły się do „oswojenia” terenów północnych i zachodnich, na których zorganizowano omawiane imprezy? Ponadto last but not least: pytanie o naturę owej partycypacyjności – jaki charakter miał udział poszczególnych uczestników przy współtworzeniu projektów i realizacji?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1664
DOI: https://doi.org/10.26485/AI/2018/20/9
ISSN: 1641-9278
2451-0327
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blotnicka_Mazur_The_Taming_of_Space_in_Recovered.pdfartykuł główny3,71 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons