Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1643
Title: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939
Other Titles: Landed gentry in the Lublin region in period 1918-1939
Authors: Bąk-Pitucha, Aneta
Keywords: ziemiaństwo; landed gentry; arystokracja; aristocracy; szlachta; nobility; właściciele ziemscy; landowners; posesjonaci; property owners
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Werset
Abstract: Głównym zamierzeniem było zaprezentowanie działalności ziemiaństwa w latach 1918-1939: w zakresie życia społecznego, gospodarczego i politycznego, głównie na poziomie regionalnym, odwołując się niekiedy do ich dokonań na płaszczyźnie ogólnopaństwowej. O wyborze tematu zadecydowały przede wszystkim zainteresowania poznawcze, koncentrujące się wokół ziemiaństwa polskiego; jego pozycji społecznej, działalności oraz wpływu na inne warstwy w okresie międzywojennym. Zmiany, jakie zaszły na płaszczyźnie politycznej, społecznej i ekonomicznej w tym okresie, wiążą się głównie z ówczesną rzeczywistością polityczną. Do podstawowych materiałów źródłowych, którymi posłużono się przy opracowywaniu poszczególnych rozdziałów, należały zbiory Archiwum Państwowego w Lublinie oraz opracowania ewidencyjne wybranych zespołów dworsko-parkowych i pałacowo-parkowych przechowywane w Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. Zasadnicze znaczenie dla przeprowadzonej kwerendy miały również zasoby źródłowe znajdujące się w Zbiorach Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. The main intention was to present the activities of the gentry in the years 1918-1939: in the field of social, economic and political life, mainly at the regional level, sometimes referring to their achievements on the national level. The choice of the topic was determined primarily by cognitive interests, focusing on the Polish landed gentry; his social position, activity and influence on other classes in the interwar period. The changes that took place on the political, social and economic levels during this period are mainly related to the political reality of the time. The basic source materials used in the preparation of individual chapters were the collections of the State Archives in Lublin and the inventory studies of selected manor-park and palace-park complexes kept in the Archives of the Provincial Office for the Protection of Monuments in Lublin. The source resources in the Special Collections of the Provincial Library of Hieronim Łopaciński in Lublin.
Description: Podziękowania za wsparcie merytoryczne i bezcenne wskazówki dla prof. dr. hab. Ewy Maj.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1643
ISBN: 978–83–63527–75–4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bak_Pitucha_ziemianstwo_na_Lubelszczyznie.pdfksiążka2,56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons