Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1595
Title: Kryzys kultury wysokiej wśród preferencji młodzieży w refleksji badawczej
Other Titles: Crisis of high culture among the preferences of young people in research reflection
Кризис культуры в жизни старшеклассников в исследовательской рефлексии
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: Preferencje młodzieży, kultura wysoka a kultura masowa, aspiracje kulturowe młodzieży.; Youth preferences, high culture versus mass culture, cultural aspirations of the youth.; предпочтения молодежи, высокая культура и массовая культура, культурные устремления школьников.
Issue Date: 2014
Publisher: Гргу им Я. Купалы
Citation: Aнтропологические сдвиги переломных эпох и их отражение в литературе, [Antropologiczne przemiany przełomu epok i ich odbicie w literaturze], часть 2, red. nauk. T. E. Автухович, Гргу им Я. Купалы, Гродно 2014, ss. 143-150.
Abstract: „Kultura wysoka” ma niewielką wartość dla uczniów szkół średnich. Z kolei kultura popularna dominuje nad aspiracjami do kultury elitarnej. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badania przeprowadzonego wśród 455 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z regionu radomskiego. Wyniki pokazują, że wykluczenie kulturowe jest największym zagrożeniem dla polskiej młodzieży pochodzącej z małych miast i wsi. Żaden z respondentów nie wybrał w swojej hierarchii sposobów spędzania wolnego czasu opcji „kultury wysokiej”, takich jak teatr, opera czy muzeum. Wskazali natomiast korzystanie z komputera lub Internetu. Oglądanie telewizji zajęło równie wysokie miejsce. Młodzi ludzie wybierali także chodzenie do kina lub czytanie czasopism. Z kolei czytanie literatury czy chodzenie do teatru były oceniane nisko. Niewątpliwie wybór „kultury wysokiej” wśród młodzieży przełomu wieków jest najgorszą z opcji „kultury oficjalnej”.
«High culture» is of little value to high school students. In turn, popular culture tends to dominate over aspirations towards the elite culture. The article presents selected findings of an opinion poll carried out on 455 high school students of the Radom region. The results show that cultural exclusion is the biggest threat to Polish youth coming from small cities and villages. None of the respondents selected 'high culture' options such as the theatre, the opera or the museum in their hierarchy of the ways of spending free time. They pointed to using the computer or the Internet instead. Watching TV was ranked equally high. Young people also chose going to the cinema or reading magazines. In turn, reading literature or going to the theatre was ranked low. Undoubtedly, the choice of 'high culture' among the youth at the turn of the new century is the worst of all 'official culture' options.
«Высокая культура» в жизни старшеклассников не представляют особую ценность, и популярная культура доминирует предпочтения и устремления культурной элиты. В статье представлены выбранные результаты исследования, проведенного в первом десятилетии нового столетия среди 455 старшеклассников из Радомской области, из кото-рых следует, что современная культурная маргинализация в первую очередь угрожает польской молодежи, живущей в сельской местности и малых городах. В иерархии форм досуга ни один из респондентов не указал интерес к "высокой культуре" (театр, кино, опера, музей). Респонденты чаще всего проводят свободное время, используя компьютер и Интернет. Очень популярно среди старшеклассников телевидение. Молодые люди до-вольно часто ходят в кино и читают журналы. При этом все реже молодые люди ходят в театр и читают «высокую» литературу. Не вызывает сомнений, что интерес к «высокой культуре» среди старшеклассников в начале нового столетия проявляется гораздо хуже, нежели прочие способы участия в «официальной культуре».
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1595
ISBN: 978-985-515-642-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara_Kryzys_kultury_wysokiej.pdf402,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons