Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1571
Title: Nauczanie Jana Pawła II w procesie wychowawczo-dydaktycznym szkoły. Tom II. Nauczanie Jana Pawła II w procesie lekcyjnym
Authors: Badora, Anna
Buk-Cegiełka, Marta
Keywords: Nauczanie Jana Pawła II, proces wychowawczo- dydaktyczny szkoły, proces lekcyjny; Teaching of John Paul II, the educational and didactic process of the school, the lesson process
Issue Date: 2020
Publisher: Scriptum
Abstract: Głównym celem II tomu Nauczanie Jana Pawła II w procesie lekcyjnym jest próba odpowiedzi na pytanie: Jakie są sposoby zastosowania nauczania Jana Pawła II w procesie lekcyjnym na różnych etapach edukacyjnych? Poszukując odpowiedzi na pytanie zastosowano metodę analizy literatury oraz projektowania dydaktycznego. Analizie poddano literaturę z zakresu dydaktyki szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych elementów procesu lekcyjnego. Podjęto także próbę ukazania możliwości ubogacenia procesu lekcyjnego nauczaniem Jana Pawła II. Wskazano na wybrane elementy strukturalne strategii dydaktycznej Jana Pawła II oraz podkreślono znaczenie strukturalno-metodycznych elementów procesu integralnego wychowania osoby, do których zalicza się aktywność podmiotowo-osobową, autorytet, spotkanie, dialog oraz cierpienie. Dzięki przeprowadzonym analizom możliwe było wskazanie sposobów zastosowania oraz ukazanie szczegółowej egzemplifikacji nauczania Papieża w tym procesie.
The main goal of Volume II, Teaching John Paul II in the Lesson Process, is an attempt to answer the question: What are the ways of applying the teaching of John Paul II in the teaching process at various educational stages? When looking for an answer to the question, the method of literature analysis was used and didactic design. Literature in the field of school didactics was analyzed, with particular emphasis on individual elements of the process classroom. An attempt was also made to show the possibility of enriching the lesson process with the teaching of John Paul II. Selected structural elements of John Paul II's didactic strategy were indicated and the importance of the structural and methodological elements of the process of integral education of a person were emphasized, which include subjective and personal activity, authority, meeting, dialogue and suffering. Thanks conducted analyzes, it was possible to indicate the methods of application and showing a detailed exemplification of the Pope's teaching in this process.
Description: Podjęcie zagadnień zawartych w tytule opracowania uzasadnione było przede wszystkim pragnieniem wskazania takich działań pedagogicznych, które prowadziłyby do zgłębianie przez dzieci i młodzież nauczania Jana Pawła II, podkreślenia jego wielkości oraz czerpania z jego nauki i świadectwa życia. Poniższe opracowanie jest również szczególnym darem autorów i studentów na stulecie urodzin Jana Pawła II. Prezentowana książka składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym poruszone zostały zagadnienia dotyczące nauczania Jana Pawła II w aspekcie dydaktyki szkolnej. Omówiono w nim pojęcie i przedmiot badań dydaktyki szkolnej, wskazano na integrację nauczania-uczenia się z wychowaniem i autoformacją, jako podstawową strategię dydaktyczną Jana Pawła II. Wyodrębniono i dokonano również krótkiej charakterystyki metod nauczania i wychowania, których zastosowanie można znaleźć w nauczaniu Papieża.Rozdział drugi zawiera analizy treści nauczania Jana Pawła II, w kontekście wyodrębnienia priorytetowych celów wychowawczo-dydaktycznych, stawianych przez papieża. Dokonane analizy umożliwiły wyznaczenie trzech głównych obszarów, stanowiących kryterium klasyfikacji celów, wskazywanych przez papieża. Pierwszym z nich jest przestrzeń relacji osoby z Bogiem, będąca swoistym punktem odniesienia w procesie doskonalenia osoby. Drugi obszar stanowi przestrzeń osobowa człowieka, jego jestestwo, które pozostając w trwałej relacji z Bogiem potrzebuje nieustannego poznania i doskonalenia. Trzeci natomiast, obejmuje przestrzeń kontaktu osoby z drugim człowiekiem – relacji społecznych. W rozdziale trzecim ukazano możliwości wzbogacenia programów kształcenia treściami nauczania Jana Pawła II. Zawarto w nim propozycje celów ogólnych kształcenia w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, które zostały rozszerzone, a przez to także wzmocnione zadaniami inspirowanymi nauczaniem Jana Pawła II w zakresie relacji „Ja wobec Boga i powołania chrześcijańskiego”, „Ja wobec samego siebie”, „Ja wobec drugiego człowieka, wspólnot, społeczeństwa” oraz „Ja wobec świata”. Rozdział czwarty zawiera szczegółową egzemplifikacji nauczania Jana Pawła II w scenariuszach zajęć lekcyjnych. Podstawą wyróżnienia głównych zagadnień tematycznych i treściowych scenariuszy zajęć jest problematyka zawarta w nauczaniu papieża, stanowi propozycję, którą można modyfikować i doskonalić dostosowując ją do możliwości i potrzeb uczniów oraz środowiska, w którym szkoła funkcjonuje.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1571
ISBN: ISBN 978-83-66812-00-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buk-Cegielka_Marta_Badora_Anna_Nauczanie_Jana_Pawla_II_w procesie_lekcyjnym.pdfcałość3,65 MBAdobe PDFView/Open
Buk-Cegielka_Marta_Badora_Anna_Nauczanie_Jana_Pawla_II_w procesie_lekcyjnym_okładka.pdfokładka1,3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons