Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1550
Title: Funkcja edukacyjno-kulturalna bibliotek w społeczności lokalnej
Other Titles: Educational-cultural function of libraries in a local society
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: Biblioteki szkolne, biblioteki publiczne, społeczeństwo informacyjne, funkcja edukacyjno-kulturalna, społeczność lokalna, zainteresowania czytelnicze młodzieży, uczestnictwo w kulturze.; School libraries, public libraries, information society, educational-cultural function, local society, reader`s interests of young people, participation in a culture.
Issue Date: 2010
Citation: „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 1, 2010, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2010, ss. 97-101.
Abstract: W społeczności lokalnej szkoły i biblioteki publiczne aktywnie współpracują i w trosce o swoich użytkowników tworzą społeczeństwo wiedzy. Główna misja tych bibliotek, czyli pośrednictwo w komunikacji publicznej i wynikające z niej klasyczne funkcje m.in. informacyjne, edukacyjne i kulturalne, jest wciąż aktualna. Dominującą rolę odgrywa funkcja informacyjna, a zwłaszcza w lokalnych bibliotekach funkcja edukacyjno-kulturalna. Biblioteki szkolne są również traktowane jako specyficzne biblioteki środowiskowe. Artykuł jest efektem badań, które prowadzono w latach 2005-2008 w Polsce w regionie radomskim i we Francji w regionie Île-de-France, m.in. przeprowadzono wywiady z nauczycielami bibliotek szkolnych oraz z pracownikami bibliotek publicznych na obszarze prowadzonych badań. Na terenie badań w regionie radomskim w 2005 roku znajdowało się 6 bibliotek publicznych i 2 pedagogiczne, z kolei w regionie Île-de-France mieściło się 23 biblioteki miejskie i 3 biblioteki centralne, które – jak wynikało z wypowiedzi respondentów – były dosyć często i chętnie odwiedzane przez licealistów.
In a local society, school and public libraries collaborate actively and create knowledge society out of concern for their users. The main mission of these libraries, i.e. mediation in a public communication and classic functions resulting from it, among others: information, educational and cultural, is still actual. The dominant role is played by the information function and, especially in local libraries, educational-cultural function. The school libraries are also concerned as specific environmental libraries.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1550
ISSN: 507-6563
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara_Funkcja edukacyjno-kulturalna_biblioteki.pdf180,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons