Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1539
Title: Preferences of the youth and their determining factors. A research report
Other Titles: Preferencje młodzieży i czynniki je determinujące. Raport z badań
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: youth preferences, value-oriented education, free time, reading choices, literary inspirations; preferencje młodzieży, edukacja zorientowana na wartości, czas wolny, wybór lektury, inspiracje literackie
Issue Date: 2018
Citation: „Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2018, nr 1 (100), Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2018, ss. 131-140".
Abstract: One of the main factors determining young people's interest in culture is leisure, which in many cases is used in an unplanned and chaotic manner, while reading and writing continue to be the main factors influencing communicative competence and still form the basis of education. It is the circulation of written text, not printed text, that guarantees the continuity of culture and civilization. The article presents some of the results of extensive research on the involvement of young people in culture, conducted in nine secondary schools in Radom and its vicinity, on a total research sample of 455 students from 18 classes.
Jednym z głównych czynników determinujących zainteresowania ludzi młodych w zakresie kultury jest czas wolny, który w wielu przypadkach jest wykorzystywany w sposób nieplanowany i chaotyczny, podczas gdy czytanie i pisanie nadal są głównymi czynnikami wpływającymi na kompetencję komunikacyjną i nadal stanowią podstawę edukacji. To obieg tekstu pisanego, a nie drukowanego, gwarantuje ciągłość kultury i cywilizacji. Artykuł prezentuje część wyników szeroko zakrojonych badań poświęconych zaangażowaniu młodzieży w kulturę, prowadzonych w dziewięciu szkołach średnich w Radomiu i okolicach, na łącznej próbie badawczej 455 uczniów z 18 klas.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1539
ISSN: 1507-6563
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara_Preferences_of_the_youth_and_their_determining_factors.pdf443 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons