Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1533
Title: The personal model of teacher in the interpretation of Bogdan Nawroczyński and its empirical verification
Other Titles: Wzór osobowy nauczyciela w ujęciu Bogdana Nawroczyńskiego i jego empiryczna weryfikacja
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: Bogdan Nawroczyński; pedeutologia; ideał nauczyciela; talent pedagogiczny; pedeutology; teacher's ideal; pedagogical talent
Issue Date: 2019
Publisher: Universidad Pontificia Comillas de Madrid
Citation: Tendencias y retos en la formación inicial de los docentes, red. Torre Puente J.C., Madrid 2019, s. 475-485
Abstract: The article presents the personal model of teacher emerging from the dissertations by Bogdan Nawroczyński. The empirical thread in the presented considerations includes the comments of contemporary students of Pedagogy on the subject of the teacher's personal qualities, which are juxtaposed with the views of B. Nawroczyński. The analysis aims to find answers to the question: Which values and properties of a person facilitate the teacher’s success in didactic and educational work among children, adolescents and adults?
W artykule przedstawiono model osobowy nauczyciela wyłaniający się z rozpraw Bogdana Nawroczyńskiego. Wątek empiryczny w prezentowanych rozważaniach obejmuje uwagi współczesnych studentów pedagogiki na temat osobistych przymiotów nauczyciela, zestawione z poglądami B. Nawroczyńskiego. Analiza ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie wartości i cechy osoby ułatwiają nauczycielowi sukces w pracy dydaktyczno-wychowawczej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1533
ISBN: 978-84-8468-779-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara-The_personal_model_of_teacher.pdfArtykuł114,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons