Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1532
Title: What qualities should a teacher have to be able to teach children to read and write in an easy and enjoyable manner?
Other Titles: Jakie umiejętności powinien posiąść nauczyciel, aby nauczyć dzieci czytać i pisać w sposób łatwy i przyjemny?
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: Innovative method; Polish language education; language education; learning to read and write; teaching aids; glottodidactics; innowacyjna metoda; nauka języka polskiego; edukacja językowa; nauka czytania i pisania; pomoce dydaktyczne; glottodydaktyka
Issue Date: 2017
Publisher: Les Acteurs du Savoir
Citation: Éduquer Aujourd'hui: Mutations et Permanences. Contributions à la reflexion universitaire autour de l'éducation, red. C. Jamet, C. Nafti-Malherbe, Angers 2017, s. 163-172
Abstract: In today’s world, requirements regarding communication are increasing. Proper communication behaviours are desirable not only at school but primarily out of school. In adult life, they allow one to find a job or a suitable position. We know that a well-spoken person has an easier life. The modern teacher should pay attention to language education of children and the youth at every stage of their schooling, but mainly children at the pre-school age or early at school. Therefore, teachers should teach the correct variety of spoken native language, in other words, correct communication behaviours. In today’s Polish educational system this aspect is profoundly neglected. Teachers should run systematic ortophonic exercises, designed to improve the function of the tongue, lip and soft palate. Well-trained teachers will have essential knowledge and skills to work with children with a lisp for this group is the most numerous at pre-school and during the first school stage. They should run many pronunciation exercises to improve those children’s clarity of speech. Teachers should conduct emission exercises and pay attention to the way children use their vocal folds. A modern teacher should be a good therapist who can help each pupil who has not been taught to read and write. Such training is possible with the innovative glottodidactic native language method, developed and perfected by Professor Bronisław Rocławski. Using his long-time research conducted since 1972 in Polish preschools and schools, prof. B. Rocławski has authored an educational system that focuses on reading and writing abilities of young children. In 2016, the Author started her research among teachers and students of various educational establishments, focusing on the effectiveness of this method. The outcomes of the research will be analysed by means of standard statistical tools. The paper presents a theoretical background of teaching how to read and write used in native language glottodidactics developed by Professor B. Rocławski, making a reference to research carried out in 2016 by the Author of this paper. The main thesis of the paper derives from the assumption that: A teacher with glottodidactic skills is able to teach children the spoken and written variety of Polish and suitable communicative responses. He or she should help each pupil who has not been taught to read and write.
Współczesny nauczyciel powinien zwracać uwagę na edukację językową dzieci i młodzieży na każdym etapie kształcenia, ale przede wszystkim wśród dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Nauczyciele powinni uczyć poprawnej mowy języka ojczystego, czyli prawidłowych zachowań komunikacyjnych. W dzisiejszym polskim systemie edukacyjnym ten aspekt jest głęboko zaniedbywany. Nauczyciele powinni prowadzić systematyczne ćwiczenia ortofoniczne, mające na celu poprawę funkcji języka, warg i podniebienia miękkiego. Dobrze wyszkoleni nauczyciele będą mieli niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi sepleniącymi, gdyż ta grupa jest najliczniejsza w przedszkolu i na pierwszym etapie szkolnym. Powinni przeprowadzić wiele ćwiczeń wymowy, aby poprawić zrozumiałość mowy tych dzieci. Nauczyciele powinni prowadzić ćwiczenia emisyjne i zwracać uwagę na sposób, w jaki dzieci używają strun głosowych. Współczesny nauczyciel powinien być dobrym terapeutą, który może pomóc każdemu dziecku, które nie nauczyło się czytać i pisać. Takie szkolenie jest możliwe dzięki nowatorskiej metodzie glottodydaktyki ojczystojęzycznej opracowanej i udoskonalonej przez prof. Bronisława Rocławskiego, który jest autorem systemu edukacyjnego koncentrującego się na umiejętnościach czytania i pisania małych dzieci. W 2016 roku Autorka tego artykułu rozpoczęła badania wśród nauczycieli i uczniów różnych placówek oświatowych, koncentrując się na skuteczności tej metody. W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy nauczania czytania i pisania stosowane w glottodydaktyce ojczystojęzycznej opracowane przez prof. B. Rocławskiego. Główna teza artykułu wywodzi się z założenia, że: Nauczyciel z umiejętnościami glottodydaktycznymi jest w stanie nauczyć dzieci czytać i pisać z przyjemnością.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1532
ISBN: 979-10-97108-10-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara-What_qualities_should_a_teacher_have.pdfArtykuł167,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons