Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1522
Title: Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście neoimperialnej polityki Rosji oraz współpracy europejskiej i transatlantyckiej: Polska jako hub gazowy
Other Titles: Poland’s energy security in the context of Russia’s neo-imperial policy as well as European and transatlantic cooperation: Poland as a gas hub
Authors: Podraza, Andrzej
Keywords: bezpieczeństwo energetyczne; strategia gazowa Polski; hub gazowy; USA; Inicjatywa Trójmorza; Nord Stream II; neoimperialna polityka Rosji; Unia Europejska; energy security; Poland's gas strategy; European Union; Nord Stream II; gas hub; Three Seas Initiative; Russia's neo-imperial policy
Issue Date: 30-Dec-2020
Publisher: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Citation: "Sprawy Międzynarodowe" , 2020, T. 73, nr 1, s. 135-161
Abstract: Celem artykułu jest analiza bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście neoimperialnej polityki Rosji traktującej nośniki energii jako instrument wpływu i uzależnienia państw oraz odbudowy własnej pozycji na arenie międzynarodowej. Zgodnie z podejściem geopolitycznym dążenie do ograniczenia zależności energetycznej Europy Środkowej i Wschodniej od Rosji nie ma jedynie wymiaru czysto gospodarczego, ale dotyczy geostrategicznej przyszłości kontynentu europejskiego i charakteru rozwijanego w Europie i w przestrzeni transatlantyckiej porządku międzynarodowego. Wybranym studium przypadku jest strategia gazowa Polski, która podjęła decyzję o zakończeniu do 31 grudnia 2022 r. kontraktu na kupno gazu ziemnego z Rosji. Polska, dążąc do zaspokojenia rosnących potrzeb na gaz ziemny, podejmuje działania mające na celu dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw. Szczególny nacisk położony jest w artykule na koncepcję Polski jako hubu gazowego, rozwijaną w ramach Inicjatywy Trójmorza oraz przeciwdziałanie budowie przez Rosję i Niemcy rurociągu Nord Stream II jako sprzecznego, w opinii Polski, z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego w Europie.
The aim of the article is to analyse Poland’s energy security in the context of Russia’s neo-imperial policy, treating energy carriers as an instrument of influence and dependence of states, and to rebuild its international position. In line with the geopolitical approach, limiting the energy dependence of Central and Eastern Europe on Russia has not only a purely economic dimension, but concerns the geostrategic future of the European continent and the type of international order to be developed in Europe and in the transatlantic area. Poland’s gas strategy is a case study. Poland decided to finish the contract for the purchase of natural gas from Russia by December 31, 2022. Poland, striving to meet the growing needs for natural gas, undertakes actions aimed at diversifying sources and directions of supplies. Particular emphasis is placed on the concept of Poland as a gas hub developed within the framework of the Three Seas Initiative and a desire to prevent Russia and Germany from building the Nord Stream II pipeline, a project, which is in Poland’s opinion, contradictory with the aim to ensure Europe’s energy security.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1522
DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.1.10
ISSN: 0038-853X (Print)
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podraza_Andrzej_Bezpieczenstwo_energetyczne_Polski.pdf258,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons