Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1519
Title: A Visionary and Realist. Idzi Radziszewski: Founder of the Catholic University of Lublin
Other Titles: Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Authors: Dębiński, Antoni
Pyter, Magdalena
Keywords: Idzi Radziszewski; Catholic University of Lublin; Theological Academy in St. Petersburg; Institute of Philosophy in Leuven; ks. Idzi Radziszewski; Katolicki Uniwersytet Lubelski; Akademia Duchowna w Petersburgu; Instytut Filozoficzny w Leuven
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: A Visionary and Realist. Idzi Radziszewski: Founder of the Catholic University of Lublin is a potted biography of the Rev. Idzi Radziszewski and a record of his successful efforts to establish the University of Lublin. The work focuses entirely on Radziszewski, his scholarly pursuits across European countries, and studies at various academic centres before he finally settled in Lublin in 1918, at that time located in the heart of reborn Poland, to launch his university project. The book reports the most distinctive facts of the Rev. Radziszewski’s life and scientific activity. The authors provide information about his family home, studies at the divinity school in Włocławek and at the Imperial Roman Catholic Theological Academy in Saint Petersburg, doctoral training at Leuven, Belgium. They share facts of Radziszewski’s work as regent at the divinity school in Włocławek, his return to Saint Petersburg to assume the position of rector of the Theological Academy, his relationship with the Polish community in the city on the Neva River, his early plan to establish a higher education institution in Poland. Next, the authors cover Redziszewski’s arrival in Lublin and efforts to bring his plans to fruition and his attempts to secure approval from ecclesiastical authorities and the central administration to open a university, his rectorship and early operation of the new institution, and finally Radziszewski’s illness and death. The main body of the book closes with a narrative on the operation of the Catholic University of Lublin over the decades that followed and until the present day. The book abounds in valuable archival material. In addition to records from the Archives of the Catholic University of Lublin, the authors explore the resources from Saint Petersburg archives (the Central State Historical Archives of the City of Saint Petersburg; the Russian State Historical Archives in Saint Petersburg). Some other useful sources are documents from Warsaw-based archives (the Central Archives of Modern Records; the Archives of the Warsaw University of Technology) and the Lithuanian Central State Archive in Vilnius. On top of that, the book offers a rich iconographic and visual material, both historical and contemporary.
Książka pt. „Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim – twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, przedstawia sylwetkę ks. Idziego Radziszewskiego oraz jego starania o utworzenie Uniwersytetu Lubelskiego. Kluczowa w całej publikacji jest osoba Radziszewskiego, który przemierzając w celach naukowych kilka krajów europejskich i przebywając w różnych ośrodkach akademickich, w 1918 r. osiadł w Lublinie – wówczas centralnie położonym mieście w wyzwolonej spod zaborów Polsce – i rozpoczął prace nad organizacją wyższej uczelni. W książce przedstawione zostały najbardziej charakterystyczne motywy z życia i naukowej działalności ks. Radziszewskiego. Należą do nich: środowisko rodzinne, studia we włocławskim seminarium duchownym i ich kontynuacja w Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu, wyjazd do belgijskiego Leuven w celu zdobycia doktoratu, pełnienie funkcji regensa w seminarium we Włocławku, powrót do Petersburga i objęcie funkcji rektora w tamtejszej Akademii Duchownej, asymilacja ze środowiskiem nadnewskiej polonii, pierwsze plany powołania wyższej uczelni w odrodzonym kraju, przyjazd do Lublina i działania mające na celu realizację zamierzeń, uzyskanie ze strony przedstawicieli Kościoła katolickiego i administracji centralnej aprobaty na otwarcie uniwersytetu i objęcie godności pierwszego rektora, działalność nowej uczelni, choroba i śmierć rektora Radziszewskiego. Główną część publikacji zamyka paragraf charakteryzujący istnienie i działalność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, do współczesności. Książka zawiera wiele cennych materiałów. Poza archiwaliami pozyskanymi z Archiwum KUL, novum publikacji stanowią te wyzyskane z archiwów petersburskich (Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Sankt Petersburga; Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Petersburgu). Poza tym odniesiono się do dokumentów pochodzących z archiwów warszawskich (Archiwum Akt Nowych; Archiwum Politechniki Warszawskiej) oraz Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego w Wilnie. Książka została opatrzona w bogaty materiał ikonograficzny, współczesny jak również historyczny.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1519
ISBN: 978-83-8061-874-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Debinski_Antoni_Pyter_Magdalena-A_Visionary_and_Realist.pdfKsiążka22,2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Debinski_Antoni_Pyter_Magdalena-A_Visionary_and_Realist-okladka.tifOkładka102,14 kBTIFFView/Open
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.