Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1517
Title: Media ethics within the fake news challenges during the Covid-19 pandemic
Other Titles: Media ethics within the fake news challenges during the Covid-19 pandemic
Authors: Hadžialić, Sabahudin
Phuong, Vi Thi
Keywords: etyka mediów; fake news; prasa – komunikacja; pandemia Covid-19; rozpowszechnianie fałszywych informacji
Issue Date: 2020
Citation: "Studia I Analizy Nauk O Polityce", 2020, 2, s. 33-46
Abstract: W wykonywaniu każdego zawodu należy kierować się zasadami etyki, jednak w niektórych profesjach, takich jak dziennikarstwo, wymagających szczególnej relacji ze społeczeństwem i poszczególnymi ludźmi, etyka zawodowa jest niezwykle ważna. Jaką postawę etyczną przyjmie dziennikarz w sytuacji, w której od jego postępowania będą zależały jego dochody? W tym roku pandemia Covid-19 zagraża istnieniu dziennikarstwa i przepływowi informacji. Relacjonowanie wydarzeń związanych z pandemią nie jest ła­twe. Kiedy w grę wchodzi bezpieczeństwo dziennikarzy, jak również odpowiedzialność za rzetelne przekazywanie informacji, stawianie etyki na pierwszym miejscu powinno być dla nich priorytetem. W artykule autorzy analizują wpływ fałszywych informacji na prasę i odpowiedzial­ność moralną dziennikarzy relacjonujących wydarzenia związane z pandemią Covid-19. W profesjonalnym dziennikarstwie wzrasta zapotrzebowanie na etyczne postępowanie i występuje odpowiedzialność społeczna. Możliwy jest konflikt interesów pomiędzy zobowiązaniami zawodowymi, a podstawowymi ludzkimi odruchami. Z jednej strony toczy się walka o zachowanie poczucia sprawiedliwości, równowagi i obiektywności, z drugiej – nadchodzi polecenie z góry, aby zniekształcić prawdę. Twoje działania mogą naruszyć dobro publiczne i wywołać dylematy moralne.
Every profession needs professional ethics, but some occupations, such as jour­nalism, have special importance and a wide relationship with many people in society, so professional ethics is essential in this case. When the journalists income is at stake, what will their professional ethics be like? The Covid-19 pandemic 2020 is threatening the existence of journalism and the news. Journalists are having a hard time reporting on the pandemic. Between the issue of safety of the journalists, and the implementation of responsibility for reporting, journalists must put ethical issues at the top. This article analyzes the impact of fake news on the press and the ethical responsibili­ty of journalists when reporting on the Covid-19 epidemic. Ethical behavior and social responsibility of journalists arise in professional journalism. A conflict may occur be­tween professional obligations and basic human impulses of a journalist. They can fight to maintain their sense of fairness, balance, and objectivity. At the same time, they may be asked to lie. Their actions can cause real harm to the public, which in turn causes ethical dilemmas.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1517
DOI: https://doi.org/10.31743/sanp.11465
Appears in Collections:Nr 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hadžialić_Phung_Media_ethics_within_the_fake_news_challenges.pdf232,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons