Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1516
Title: Muzułmańskie mocarstwa regionalne wobec konfliktu czeczeńskiego
Other Titles: Muslim regional powers and the Chechen-Russian conflict
Authors: Gorlicka, Sylwia
Keywords: Russia; Islam; Al-Kaida; Chechnya; Chechen-Russian Conflict; Turkey; Saudi Arabia; Iran; Rosja; Czeczenia; Iran; Turcja; konflikt rosyjsko-czeczeński; Arabia Saudyjska; Al-Kaida
Issue Date: 2020
Publisher: "Studia I Analizy Nauk O Polityce", 2020, 2, s. 9-31
Abstract: The article aims to present the international conditions of the Russian-Chechen wars, with particular emphasis on selected Muslim regional powers (Iran, Turkey and Saudi Arabia). The problem was considered not only as an internal conflict of the Russian Federation with the autonomous Republic of Chechnya, which is a part of it but one that was interfered by external entities, showing the scope and types of influence that they used during the events, as well as the goals they tried to achieve. The author approached the topic differently than it is done in most of the Polish and foreign publications. The author adopted realism in the defensive realism trend as the theoretical perspective in the study of international relations and applied an adequate methodological approach for it. The key method used in the article was the analysis of printed and electronic sources in text form. Also, a comparative method with a historical perspective was used to describe the multiplicity and differentiation of the reasons for the participation of selected political entities in the Russian-Chechen conflict.
Artykuł ma na celu przybliżenie uwarunkowań międzynarodowych wo­jen rosyjsko-czeczeńskich, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych muzułmańskich mocarstw regionalnych (Iranu, Turcji i Arabii Saudyjskiej). Problem rozpatrzono nie tylko jako konflikt wewnętrzny Federacji Rosyjskiej z wchodzącą w jej skład autonomicz­ną Republiką Czeczenii, lecz także taki, w który ingerowały podmioty zewnętrzne wraz z ukazaniem zakresu i rodzajów środków oddziaływania, którymi posługiwały się w czasie trwania omawianych wydarzeń, jak również cele, które próbowały osiągnąć. Autorka po­deszła do tematu odmiennie, niż jest on ujęty w przeważającej części publikacji zarówno polskich, jak i zagranicznych. Podczas pracy nad artykułem przyjęto jako perspektywę teoretyczną w badaniu stosun­ków międzynarodowych realizm w nurcie realizmu defensywnego i zastosowano adekwatne dla niego podejście metodologiczne. Kluczową metodą wykorzystaną w artykule była analiza źródeł drukowanych i elektronicznych w formie tekstowej. Do opisu mnogości i zróżnicowania przyczyn uczestnictwa wybranych podmiotów politycznych w konflik­cie rosyjsko-czeczeńskim zastosowano także metodę porównawczą wraz z ujęciem histo­rycznym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1516
DOI: https://doi.org/10.31743/sanp.11464
Appears in Collections:Nr 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorlicka_Sylwia_Muzulmanskie_mocarstwa_regionalne.pdf509,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons