Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1513
Title: Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu
Other Titles: The gift of language. Handbook of language education of children and adolescents with hearing impairment
Authors: Krakowiak, Kazimiera
Keywords: niesłyszący; słabosłyszący; niedosłyszący; dzieci z uszkodzeniem słuchu; edukacja niesłyszących; terapia mowy; wychowanie językowe; terapia logopedyczna; metody wychowania językowego; Cued Speech (fonogesty); deaf; hard of hearing; hearing impaired; hearing impaired children; deaf education; speech therapy; language education; language education methods; Cued Speech (phonogestes)
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Niniejsza książka jest adresowana do studentów logopedii, audiologii, pedagogiki i pedagogiki specjalnej (zwłaszcza surdopedagogiki), a także do nauczycieli szkół integracyjnych i specjalnych oraz logopedów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą, słabosłyszącą i niedosłyszącą. Jej odbiorcami mogą być również psycholodzy i inni specjaliści uczestniczący w działaniach opiekuńczych i terapeutycznych wobec osób z uszkodzonym słuchem, a także rodzice. Celem wydawnictwa jest dostarczenie czytelnikom wyczerpującej, spójnej i przejrzyście usystematyzowanej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej metodyki postępowania pedagogicznego, skoncentrowanego na wychowaniu dziecka z uszkodzonym słuchem jako osoby komunikującej się w środowisku rodzinnym, edukacyjnym i lokalnym w języku wspólnoty, w której przyszło na świat i w której powinno mieć zapewnione miejsce i warunki do rozwoju integralnego, obejmującego wszystkie sfery ludzkiego życia. Głównym celem analizy i opisu metod, którymi dysponuje współczesna surdologopedia, jest ukazanie ich walorów i efektów, jakie można osiągnąć, włączając te metody do indywidualnego programu pracy wychowawczej i rehabilitacyjnej z dzieckiem. Praca została napisana z perspektywy językoznawcy i pedagoga-logopedy prowadzącego badania naukowe oraz praktyczną działalność terapeutyczną, wychowawczą i dydaktyczną w nurcie pedagogiki chrześcijańskiej.
This book is addressed to students of speech therapy, audiology, education and special education (especially surdopedagogics) and to teachers in both mainstream and special schools working with deaf and hard of hearing children and adolescents. Other professionals can benefit from this book, including psychologists and professionals involved in the care and therapeutic activities for children with hearing loss, as well as parents of these children. The aim of the publication is to provide readers with a comprehensive, coherent and clearly structured theoretical and practical knowledge on the methodology of teaching a hearing-impaired child as a person communicating in a family, education and local community environment. This communication is carried out in the language of the community into which a child was born. In this community the child should be provided with space and conditions for his/her integral development covering all spheres of human life. The main purpose of the analysis and description of the methods available in modern speech therapy for the deaf is to show their qualities and effects that can be achieved after including the methods to the child’s individual program of education and rehabilitation. The book has been written from the perspective of a linguist and a teacher - a speech therapist conducting research and practical therapeutic work, education and teaching in the spirit of Christian education.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1513
ISBN: 978-83-7702-527-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krakowiak_Kazimiera-Dar_jezyka-okladka.tifOkładka119,17 kBTIFFView/Open
Krakowiak_Kazimiera-Dar_jezyka.pdfKsiążka43,55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons