Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1489
Title: Political Identities of Ukrainian Society in the Context of the EU Eastern Partnership Policy
Other Titles: Tożsamość polityczna społeczeństwa ukraińskiego w kontekście polityki Partnerstwa Wschodniego
Authors: Dobrzhanska, Olena
Pavliuk, Oleh
Keywords: identity; Russian identity; geopolitics; Eastern Partnership; European integration; Ukraine; European Union; European values; political identity; Ukrainian society; Ukrainian identity; European identity; Soviet identity; geopolityka; Partnerstwo Wschodnie; integracja europejska; Ukraina; Unia Europejska; wartości europejskie; tożsamość; tożsamość polityczna; społeczeństwo ukraińskie; tożsamość ukraińska; tożsamość europejska; tożsamość radziecka; tożsamość rosyjska
Issue Date: 2020
Publisher: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Studia I Analizy Nauk O Polityce", 2020, 1, s. 79-94
Abstract: Dynamika procesów integracji europejskiej na Ukrainie, które w ciągu ostatnich dziesięciu lat były ukierunkowane programem Partnerstwa Wschodniego, ma swoje niezaprzeczalne sukcesy. Niemniej jednak w obecnej sytuacji geopolitycznej mogą pojawić się zagrożenia zarówno dla Ukrainy, jak i całej Wspólnoty Europejskiej. W obliczu agresji wojskowej Federacji Rosyjskiej, Ukraina szczególnie dąży do przezwyciężenia barier niepewności, zmienności, złożoności i niejednoznaczności, które od zawsze towarzyszyły jej przy uprawianiu polityki zagranicznej i przy wyborze tożsamości europejskiej. W tym kontekście kwestia tożsamości politycznej pozostaje priorytetem, ponieważ uwzględnienie cech identyfikacyjnych, studium ewolucji i zrozumienie kierunków rozwoju tożsamości politycznej społeczeństwa ukraińskiego przyczynia się do spełnienia wymogów dotyczących wejścia państwa ukraińskiego do europejskiego systemu politycznego. Obecnie tożsamość Ukraińców, która jest wciąż w fazie kształtowania, charakteryzuje się pewną niejednoznacznością. Jednocześnie da się zaobserwować tendencję do dążenia do przyjęcia europejskiego systemu wartości jako przeciwwagi dla systemu rosyjskiego i radzieckiego. Wśród podstawowych tożsamości politycznych, które ukształtowały się w społeczeństwie ukraińskim pod wpływem czynników historycznych, geopolitycznych i kulturowych, wyróżniono dwie konkurencyjne i niekompatybilne grupy: Zachodnia - ukraińska i europejska; Wschodnia - radziecka i rosyjska (w tym kontekście tożsamości nie są traktowane jako etniczne, chodzi wyłącznie o konstrukt polityczny.) W artykule przeanalizowano osiągnięcia Ukrainy w zakresie integracji europejskiej w ciągu ostatnich lat, które nie tylko pozytywnie wpływają na dynamikę wzrostu tożsamości europejskiej i ukraińskiej, ale także zapobiegają popularyzacji tożsamości konkurencyjnych. Kierunek europejski dzisiaj jednoznacznie sprzyja konsolidacji narodu ukraińskiego, co pozytywnie wpływa na rozwój współpracy z Unią Europejską w sferze politycznej, gospodarczej i kulturalnej.
The dynamics of European integration in Ukraine, defined by the Eastern Partnership Programme over the last decade, has attained many undeniable successes. Still, the current geopolitical situation leaves room for risks for both Ukraine and the entire community of European states. Faced with Russia’s armed aggression, Ukraine is especially intent upon tackling the barriers of volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, which for years have been inherent in its foreign policy, and its choice of European identity. That having been said, the issue of political identity remains as urgent as ever, since taking account of the identifying features, and the study of the evolution and trends of the political identity of Ukrainian society paves the way for Ukraine’s integration into the European political system. Now, the identity of Ukrainians, which is still at the formative stage, can be described as partially ambivalent. In the meanwhile, a tendency towards acquiring the European system of values, in contrast to the Russian and Soviet ones, is being observed as well. Among the prevalent political identities that have emerged in Ukrainian societies under various historical, geopolitical, and cultural circumstances, two incompatibles yet competing groups—Western, represented by Ukrainian and European identities, and Eastern, represented by Russian and Soviet identities—can be discerned. In this regard, identities are not interpreted in terms of ethnicity but as politically constructible. The article analyses Ukraine’s European integration successes over the last years, which not only contributes to the upstream dynamics of European and Ukrainian identities but also prevents competitive identities from going forward. Today, the European foreign policy course indisputably unites the Ukrainian nation, having a positive impact on its cooperation with the European Union in terms of politics, economy, and culture.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1489
DOI: https://doi.org/10.31743/sanp.9840
Appears in Collections:Studia i Analizy Nauk o Polityce, 2020, Nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrzhanska_Pavliuk_Political_Identities_of_Ukrainian_Society.pdf284,08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons