Potencjał źródłowy materiałów ukraińskiego czasopisma prawosławnego Religijno-Naukowy Wistnyk (Aleksandrów Kujawski-Szczypiorno) w latach 1921-1923

Abstract
Tematem artykułu jest analiza zawartości pierwszego na świecie prawosławnego czasopisma w języku ukraińskim – „Relihijno-Naukowego Wisnyka”, który było wydawane staraniem Bractwa św. Pokrowy 6. Siczowej Dywizji Strzeleckiej Armii URL, internowanej początkowo w obozie w Aleksandrowie Kujawskim, a następnie w Szczypiornie (1921-1923). Tematyka publikowanych artykułów była szeroka: od religijno-filozoficznych do historycznych. Czasopismo posiadało stałą rubrykę pod nazwą „Kronika”, w której publikowano cenne informacje o życiu kościelnym nie tylko na terytorium Ukrainy, ale i w całym świecie chrześcijańskim. Fenomen czasopisma polegał na tolerancji wszystkich religii i wierzeń, co nie było przyjęte w innych ówczesnych chrześcijańskich wydawnictwach ciągłych. „Relihijno-Naukowy Wisnyk” potrafił pozyskać do współpracy wielu wykładowców, uczonych i publicystów z różnych krajów Europy, przez co nabył znaczenia międzynarodowego.
Article analyses the thematic content of world’s fi rst Ukrainian-speaking orthodox journal Religious-Scientifi c Bulletin which was published by Saint Protection Brotherhood of 6th Sich Rifl e Division of UPR Army interned initially at the camp Aleksandriv Kuiavskyi, and later at Shchypiorno (1921-1923). The journal illustrated many different materials from religious-philosophic pieces to historical reviews. Bulletin had a regular column “Chronicle” which gave valuable information not only about church life in Ukraine but also in entire Christian realm. Phenomenon of the bulletin lay in the fact that it had a tolerant attitude towards all the religions and beliefs, which wasn’t a usual thing for other Christian periodicals. Religious-Scientifi c Bulletin managed to involve a wide range of teachers, scientists and publicists from different European countries into collaboration thus gaining a worldwide recognition.
Description
Keywords
Relihijno-Naukowy Wisnyk, obóz, gazeta prawosławna, Armia URL, internowanie, Szczypiorno, Religious-Scientifi c Bulletin, camp, orthodox journal, The UPR Army, interned
Citation
"Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2020, T. 113, s. 169-186
ISBN