Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1399
Title: Wieloletnie planowanie finansowe na szczeblu Unii Europejskiej
Other Titles: MULTI-ANNUAL FINANCIAL PLANNING AT THE EUROPEAN UNION LEVEL
МНОГОЛЕТНЕЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Authors: Jędrzejczyk, Michał
Keywords: wieloletnie planowanie finansowe; ramy budżetowe; Unia Europejska; multi-annual financial planning; budgetary framework; European Union; многолетнее финансовое планирование; бюджетные рамки; Европейский союз
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 2, s. 157-178
Abstract: Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji planowania finansowego i ewolucyjnego odejścia od zasady rocznego planowania budżetowego obowiązującego w okresie funkcjonowania Wspólnot Europejskich na rzecz koncepcji wieloletniego planowania finansowego Unii Europejskiej aż do jej ostatecznego podniesienia do rangi prawa traktatowego. Rozważania w opracowaniu koncentrują się na wykazaniu, że współczesny obraz planowania wieloletniego w Unii Europejskiej, jest wynikiem podjęcia ogromnego wysiłku (zwłaszcza politycznego) i stworzenia odpowiednich warunków umożliwiających dostrzeżenie zalet planowania wieloletniego. Jednocześnie autor podkreśla, że zainteresowanie prawodawstwem i doktryną dotyczącą prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej wynika z faktu wpływu przepisów prawa Unii Europejskiej na obecnie stosowane w Polsce rozwiązania prawne dotyczące wzmocnienia dyscypliny finansowej, prognozowania i planowania wieloletniego. W ocenie autora konieczność dostosowania polskiego systemu budżetowania do wieloletniego planowania finansowego wynikała z potrzeby wpisania się w model gospodarczej i przestrzennej spójności z innymi krajami unijnymi oraz ustalonej, wspólnej polityki strukturalnej, w celu osiągnięcia wytyczonych przez nią celów i kierunków rozwoju. Artykuł został podzielony na cztery części: wstęp, planowanie finansowe w okresie funkcjonowania wspólnot europejskich, nałożenie na kraje członkowskie UE obowiązku wieloletniego planowania finansowego oraz zakończenia. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w artykule była metoda dogmatyczno-prawna, dzięki której, w oparciu o zasady wykładni prawa, dokonano analizy tekstów prawnych. Zgodnie z takim założeniem, analizy i oceny zostały sformułowane przy wykorzystaniu poglądów doktryny oraz nauki prawa finansowego.
The main goal of the article is to present the concept of financial and evolution planning departing from the principle of annual budget planning in force during the period of the European Communities in favour of the concept of long-term financial planning of the European Union up to its final elevation to the law of the treaty. The considerations in the study focus on demonstrating that the contemporary image of long-term planning in the European Union is the result of a huge effort (especially political) and the creation of appropriate conditions to see the benefits of multi-annual planning. At the same time, the author emphasises that the interest in legislation and the doctrine concerning the primary and secondary European Union law results from the fact that European law is affected by the legal solutions currently in use in Poland, strengthening financial discipline, forecasting and long-term planning. In the author’s opinion, the necessity to adjust the Polish budgeting system to the multi-annual financial planning has resulted from the need to integrate with the other EU countries and the established common structural policy in order to achieve the goals and directions of development set out by it. The article has been divided into four parts: introduction, financial planning during the European Communities’ operations, imposition of the multi-annual financial planning on the EU Member States, and conclusions. The basic research method used in the article has been the dogmatic and legal method thanks to which legal texts were analysed based on the principles of legal interpretation. According to this assumption, the analyses and assessments have been formulated using the views of the doctrine and the science of financial law.
Основная цель статьи – представить концепцию финансового пла- нирования и эволюционный отход от принципа планирования годового бюджета, действовавшего в период функционирования Европейских со- обществ, – в пользу концепции долгосрочного финансового планирова- ния Европейского союза – вплоть до его окончательного возведения в ранг договорного права. Представленные в исследовании решения направлены на то, чтобы продемонстрировать, что современная картина многолетнего планирования в Европейском союзе является результатом огромных усилий (особенно политических) и создания соответствующих условий, позволяю- щих увидеть преимущества многолетнего планирования. В то же время ав- тор подчеркивает, что интерес к законодательству и доктрине в отношении первичного и вторичного права Европейского союза обусловлен тем фак- том, что законодательство Европейского союза влияет на правовые реше- ния, используемые в настоящее время Польшей в отношении укрепления финансовой дисциплины, прогнозирования и многолетнего планирова- ния. По мнению автора, целесообразность адаптации польской бюджетной системы к многолетнему финансовому планированию обусловлена необхо- димостью вписаться в модель экономической и пространственной унифи- кации с другими странами ЕС, а также установленной общей структурной политики для достижения обозначенных ею целей и направлений разви- тия. Статья разделена на четыре части: введение, финансовое планирова- ние в период функционирования Европейских сообществ, наложение на государства-члены ЕС обязательства по многолетнему финансовому пла- нированию и заключение. Основным методом исследования, использован- ным в статье, был юридико-догматический, благодаря которому, на основе принципов правовой интерпретации, проанализированы правовые тексты. Соответственно результаты анализа и оценки были сформулированы с ис- пользованием положений доктрины и науки финансового права.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1399
DOI: https://doi.org/10.31743/sp.5853
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedrzejczyk_Michal_Wieloletnie_planowanie_finansowe_na_szczeblu_Unii_Europejskiej.pdf724,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons