Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1398
Title: Standard wykonywania zawodu fizjoterapeuty - ocena przyjętego stanu prawnego
Other Titles: PHYSIOTHERAPIST PROFESSIONAL STANDARDS – ASSESSMENT OF THE ACCEPTED LEGAL STATUS
СТАНДАРТ ПРОФЕССИИ ФИЗИОТЕРАПЕВТА – ОЦЕНКА ПРИНЯТОГО ПРАВОВОГО СОСТОЯНИЯ
Authors: Jacek, Anna
Keywords: standard; fizjoterapeuta; prawo; physiotherapist; law; стандарт; физиотерапевт; право
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 2, s. 133-156
Abstract: Celem artykułu jest ocena standardu wykonywania zawodu fizjoterapeuty na podstawie przyjętego stanu prawnego. W artykule ustalono status prawny zawodu fizjoterapeuty oraz dokonano oceny standardu wykonywania powyższej profesji wykorzystując literaturę oraz wybrane orzecznictwo sądów powszechnych oraz Trybunału Konstytucyjnego. W zakończeniu wskazano, że standard wykonywania zawodu fizjoterapeuty określają obowiązujące akty prawne, a w szczególności przepisy u.z.f. W artykule zaproponowano również zmianę przepisów poprzez wyodrębnienie zadań zawodowych przez fizjoterapeutów, którzy ukończyli studia I stopnia oraz osób, które ukończyły szkołę policealną jak też sprecyzowanie kompetencji zawodowych fizjoterapeuty dotyczących nauczania, prowadzenia prac naukowo-badawczych, kierowania pracą zawodową osób wykonujących zawód fizjoterapeuty oraz zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych.
The aim of this article is to assess the physiotherapist professional standards based on the accepted legal status. The article establishes the legal status of the physiotherapist’s profession and assesses the standard of performing the profession using the literature and the selected judicial decisions of the common courts of law and the Constitutional Tribunal. In conclusion it is pointed out that the physiotherapist professional standard is defined by the legal acts in force, in particular the provisions of the Act on Profession of a Physiotherapist. The article also proposes a change in the provisions by specifying the vocational tasks of physiotherapists who have obtained a BA degree or people who have graduated from a post-secondary school, as well as specifying the professional skills related to teaching, managing work of people performing the profession and hiring administrators.
Целью статьи является оценка стандарта профессии физиотерапевта на основе принятого правового состояния. В статье определяется правовой ста- тус профессии физиотерапевта и дается оценка стандарта работы по выше- упомянутой профессии с использованием литературы и избранной судеб- ной практики судов общей юрисдикции и Конституционного трибунала. В заключении отмечено, что стандарт профессии физиотерапевта опреде- ляется действующими правовыми документами, в частности, положениями Закона «О профессии физиотерапевта». В статье также предлагается внести поправки в положения путем выделения профессиональных заданий фи- зиотерапевтов с высшим образованием I степени, и лиц, окончивших поли- цеальную школу, а также уточнения профессиональных компетенций фи- зиотерапевта в области преподавания, ведения научно-исследовательской работы, управления профессиональной деятельностью лиц, работающих по профессии физиотерапевта, и трудоустройства на административных должностях.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1398
DOI: https://doi.org/10.31743/sp.5852
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jacek_Anna_Standard_wykonywania_zawodu_fizjoterapeuty_ocena_przyjetego_stanu_prawnego.pdf764,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons