Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1397
Title: Ochrona humanitarna zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych
Other Titles: HUMANITARIAN PROTECTION OF ANIMALS KEPT IN ZOOS
Authors: Gądzik, Zuzanna
Keywords: Ogród zoologiczny; ochrona humanitarna zwierząt; znęcanie się nad zwierzętami; prawna ochrona zwierząt; zoo; humanitarian protection of animals; animal abuse; legal protection of animals
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 2, s. 113-132
Abstract: Artykuł dotyczy regulacji prawnych, odnoszących się do szczególnej kategorii zwierząt, jakimi są zwierzęta utrzymywane w ogrodach zoologicznych - w kontekście ich ochrony humanitarnej. W jego ramach poruszone zostaną m.in. zagadnienia odnoszące się do idei ochrony humanitarnej, kwestii związanych z jej ograniczeniem wyłącznie do zwierząt kręgowych, a także warunkami jakie spełniać muszą ogrody zoologiczne dla zapewnienia ochrony zwierząt w nich żyjących, stanu przestrzegania przepisów prawnych związanych z ochroną humanitarną zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych oraz skutków związanych z ich naruszeniem – zarówno na płaszczyźnie prawa administracyjnego, jak i karnego.
The article concerns legal regulations related to a special category of animals which are animals kept in zoos – in the context of their humanitarian protection. It elaborates upon the issues related to the idea of humanitarian protection, issues related to its limitation to vertebrate animals only, as well as the conditions that zoos must meet to ensure the protection of animals living in them, the state of compliance with legal provisions related to the humanitarian protection of animals kept in zoos and consequences associated with their violation – both at the level of administrative and criminal law.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1397
DOI: https://doi.org/10.31743/sp.5851
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gadzik_Zuzanna_Ochrona_humanitarna_zwierzat_utrzymywanych_w_ogrodach_zoologicznych.pdf735,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons