Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1366
Title: Funkcja religijności w procesie radzenia sobie ze stresem. Koncepcja Kennetha I. Pargamenta
Authors: Bartczuk, Rafał
Jarosz, Marek
Keywords: religijność; religiosity; stres; stress; coping; radzenie sobie; religious coping; religijne radzenie sobie
Issue Date: 2006
Citation: "Roczniki Psychologiczne" 2006, 9(1), s. 37–52.
Abstract: Na polu badań psychologicznych obszary religii i stresu były powiązane ze sobą od dawna. Spośród koncepcji wyjaśniających funkcję religii w sytuacjach trudnych najbardziej popularna stała się w ostatnich latach teoria religijnego radzenia sobie (religious coping), rozwijana przez K. I. Pargamenta. Podejście to można scharakteryzować jako poznawcze, zorientowane na proces i pragmatyczne. W artykule przedstawiono aparat pojęciowy teorii, sposób, w jaki omawiana teoria wyjaśnia udział religii w poszczególnych etapach procesu radzenia sobie ze stresem, oraz mechanizmy, przez które ten udział si dokonuje. Przedstawiono również charakterystyk wyróżnionych przez Pargamenta religijnych metod radzenia sobie. Pomimo pewnych braków teoretycznych, model ten, dziki swej wieloaspektowości, dostarczył podstaw do szerokich i perspektywicznych programów badań. Wprowadził bowiem nowy punkt widzenia na związek religijności ze zdrowiem psychicznym, co stanowiło impuls do ożywienia i zdynamizowania badań w dziedzinie psychologii religii.
In psychological research areas of religion and stress have been interconnected for many years. Among theories explaining the function of religion in stressful situations, the theory of religious coping developed by K. I. Pargament has recently gained considerable popularity. This approach can be characterized as cognitive, process-oriented and pragmatic. This article presents the terminological apparatus of this theory, the explanation the theory gives for the role of religion on particular stages of the process of coping with stress and mechanisms responsible for this role. The religious coping strategies described by Pargament are also characterized. Despite of some theoretical drawbacks, owing to its multi-dimensionality, this theory provided bases for extensive and promising research programmes. It introduced a new point of view on the associations between religiosity and psychic health, which provided an impulse for boosting research in psychology of religion.
URI: https://www.kul.pl/files/1024/Roczniki_Psychologiczne/2006/1/Roczniki_Psychologiczne_t._9_2006_nr_1_33-48_BARTCZUK.pdf
https://ojs.tnkul.pl/index.php/rpsych/article/view/235/228
http://hdl.handle.net/20.500.12153/1366
ISSN: 1507-7888
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartczuk_Rafal_Jarosz_Marek_Funkcja_religijnosci_w_procesie_radzenia_sobie_ze_stresem.pdfartykuł299,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons